Gerd von der Lip­pe 75 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Idretts­so­sio­log, pro­fes­sor, jour­na­list, for­fat­ter, fe­mi­nist, sam­funns­de­bat­tant og tid­li­ge­re fri­idretts­ut­øver Gerd von der Lip­pe er 75 år, 16. no­vem­ber.

Von der Lip­pe er an­satt som pro­fes­sor på Insti­tutt for idretts- og fri­lufts­livs­fag, Høg­sko­len i Tele­mark. Hun har dok­tor­grad i idretts­so­sio­lo­gi og idretts­his­to­rie, og pro­fes­sor­kom­pe­tan­se i idretts­so­sio­lo­gi. Hun har den aka­de­mis­ke gra­den dr. scient. .

Hen­nes forsk­nings­per­spek­ti­ver er ret­tet mot kjønn og makt i en idretts­o­sio­lo­gisk og histo­risk vink­ling, og hun var den førs­te i Nor­ge som be­gyn­te med forsk­ning om idrett og kjønn. Hun var vi­de­re sen­tral i etab­le­rin­gen av Insti­tutt for idretts- og fri­lufts­livs­fag, og var in­sti­tut­tets førs­te sek­sjons­le­der. Hun kjen­ner idretts­fel­tet som tid­li­ge­re topp­idretts­ut­øver og som fri­lans sports­jour­na­list i pe­rio­den 1972-75.

Som sam­funns­de­ba­tant er hun bl.a. kjent for sin kri­tikk over­for kropps- og sex­fik­se­rin­gen som rå­der in­nen topp­idret­ten. [1].

Hun har ut­gitt fle­re bø­ker in­nen sitt fag­felt, blant an­net «Idrett som kul­tu­rel­le dra­ma: møte­plas­ser i idretts­so­sio­lo­gi og idretts­his­to­rie (2001)», «Nors­ke tå­rer og rus­sisk svet­te: idretts­kvin­ne­nes kam­per på 60- og 70-tal­let» (1998) og «Kvin­ner og idrett: fra myte til rea­li­tet» (1982).

Som fri­idretts­ut­øver vant von der Lip­pe tre na­sjo­na­le tit­ler, en på hver av de tre sprint­dis­tan­se­ne. Hun trap­pet ned etter se­son­gen 1966, men gjor­de come­back til NM på hjemme­bane i 1970, og tok der sin 14. NM-me­dal­je med sølv på 400 me­ter. 57.4 på 400 me­ter fra NM på Nad­de­rud 1966 er hen­nes per­son­bes­te. Hun ble num­mer fi­re på det lø­pet. Hun re­pre­sen­ter­te klub­be­ne Kris­tian­sands IF og IL Tyr­ving.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.