Geir Bør­re­sen 75 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Bil­led­kunst­ner, skue­spil­ler og multi­kunst­ner Geir Bør­re­sen har burs­dag i mor­gen. Ju­bi­lan­ten har stu­dert ved Sta­tens hånd­verks- og kunst­in­du­stri­sko­le i tre år og ved Sta­tens tea­ter­høg­sko­le i fi­re år. Han har va­ert an­satt ved Oslo Nye Tea­ter, NRK og Na­tio­nal­thea­tret.

Dyk­king og ma­ling un­der vann har va­ert ju­bi­lan­tens sto­re li­den­ska­per. Ju­bi­lan­ten har va­ert gift med Eli-Wen­che (Lille­ba) i 54 år og har to voks­ne barn. Da­gen fei­res med fa­mi­lie og ven­ner på Oslo­fjord­mu­se­et i Vol­len. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.