Ag­nar Gr­av­dal er død

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ag­nar Gr­av­dal, bo­satt på Hund­våg, døde av kreft 76 år gam­mel den 8. no­vem­ber på Bo­ga­nes lind­ren­de en­het.

Ag­nar Gr­av­dal had­de man­ge tun­ge verv in­nen norsk in­du­stri helt til det sis­te.

Han voks­te opp på den strøm- og vei­løse går­den Gr­av­dal på nord­si­den av Har­dan­ger­fjor­den.

I stu­die­ti­den var han med på et av Nor­ges førs­te olje­le­tings­pro­sjekt, som bore­mannskap på Norsk Po­lar­na­vi­ga­sjons ope­ra­sjo­ner på Sval­bard.

Etter utdanning som skips­in­ge­ni­ør på NTH (nå NTNU) i 1968 fikk han sin førs­te jobb på Ro­sen­berg Verft. Der var han med på ut­vik­ling og byg­ging av de tek­nisk avan­ser­te Moss Ro­sen­berg LNG -tank­bå­te­ne som ble le­vert med stor suk­sess i slut­ten av 1970-åre­ne (kule­tank­bå­te­ne).

Han var også en sen­tral ak­tør da Ro­sen­berg Verft kva­li­fi­ser­te seg til å byg­ge de størs­te in­te­grer­te off­shore platt­form­dek­ke­ne som er byg­get for Nord­sjø­en.

Ag­nar Gr­av­dal ble av da­va­eren­de ei­er Kvaer­ner, hen­tet til Fred­rik­stad Me­ka­nis­ke Verk­sted som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gjen­nom fle­re år. Der­et­ter ble han an­satt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Aker Con­trac­ting i Stavanger fra 1987 til 1990.

Etter at UMOE had­de blitt ei­er av Hauge­sund Me­ka­nis­ke Verk­sted, ble Ag­nar Gr­av­dal an­satt som topp­sjef i be­drif­ten, og se­ne­re ble Ag­nar hen­tet inn til ho­ved­kon­to­ret i Oslo som kon­sern­di­rek­tør i UMOE.

I 2003 ble Ro­sen­berg Verft opp­kjøpt av lo­ka­le in­ves­to­rer, og da ble Ag­nar Gr­av­dal gitt an­sva­ret for å byg­ge opp or­ga­ni­sa­sjo­nen og ak­ti­vi­tets­ni­vå­et, og lyk­tes i sam­ar­beid med de an­sat­te å gi nytt liv til be­drif­ten der han star­tet sin kar­rie­re.

Etter hvert fikk han også sen­tra­le styre­verv i bl.a. Ly­se, Fred Ol­sen Energy, GMC in­du­stri­er og in­nen IKM grup­pens Scan­farm i Gha­na.

Få per­soner har pre­get opp­byg­gin­gen av den mo­der­ne ma­ri­ti­me­og off­shore verk­sted­in­du­stri­en i Nor­ge i så stor grad som Ag­nar Gr­av­dal.

Han var kjent for stor fag­lig dyk­tig­het og in­tegri­tet, han var hardt ar­bei­den­de og nøt stor re­spekt hos både ei­ere, kol­le­ger og an­sat­te i de be­drif­te­ne han ar­bei­det for.

Ag­nar Gr­av­dal had­de en stor venne­krets der han er sterkt sav­net. Han etter­la­ter seg hus­tru Gud­run, to barn og fem barne­barn.

Arnt Ha­na, Sig­bjørn Ellingsen Stå­le Lun­de, Olav Raa­en,

Alf Egil Tollef­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.