Mål­ret­tet be­hand­ling mot liv­mor- og liv­mor­hals­kreft

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ma­ri Kyllesø Hal­le dis­pu­ter­te 10. no­vem­ber 2017 for ph.d.-gra­den ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen med av­hand­lin­gen: «Mo­le­cu­lar al­te­ra­tions sug­ge­s­ting new treat­ment stra­te­gies in ute­ri­ne car­ci­no­mas».

Liv­mor­kreft er den van­ligs­te gy­ne­ko­lo­gis­ke kreft­ty­pen i Nor­ge med rundt 750 til­fel­ler år­lig, og fore­koms­ten øker. Liv­mor­hals­kreft ram­mer rundt 370 kvin­ner i Nor­ge år­lig og masse­un­der­sø­kel­se med celle­prø­ve har ført til la­ve­re fore­komst de sis­te ti­åre­ne.

På ver­dens­ba­sis er imid­ler­tid liv­mor­hals­kreft frem­de­les et stort helse­pro­blem. For beg­ge kreft­for­me­ne er over­le­vel­sen god der­som kreft­svuls­ten opp­da­ges tid­lig og pa­si­en­te­ne kan ofte ku­re­res med ki­rur­gi. Det er al­li­ke­vel no­en som får til­bake­fall av syk­dom. For pa­si­en­ter med til­bake­fall el­ler spred­ning uten­for bek­ke­net er pro­gno­sen dår­lig og be­hand­lings­al­ter­na­ti­ve­ne få.

Hal­le har sett på bio­mar­kø­rer som kan pre­di­ke­re hvil­ke pa­si­en­ter som kom­mer til å få til­bake­fall og som tren­ger til­leggs­be­hand­ling. Hun har vi­de­re sett på om spe­si­fik­ke bio­mar­kø­rer kan iden­ti­fi­se­re pa­si­en­ter som kan ha nyt­te av ny og mål­ret­tet be­hand­ling.

Stu­die­ne vi­ser at man­ge pa­si­en­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.