Det hendte

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

15. no­vem­ber y 1492 Co­lum­bus skrev i log­gen at in­dia­ner­ne bruk­te to­bakk. (Førs­te skrift­li­ge kil­de om den­ne gif­ten.)

1863 I Dan­mark over­tok Chris­ti­an 9 tro­nen. Re­gjer­te i 42 år 1889 I Bra­sil ble kei­ser Pe­dro II av­satt i et mi­li­ta­er­kupp, og lan­det ble er­k­la­ert re­pub­likk. 1893 Den nors­ke for­fat­ter­for­ening ble stif­tet.

1899 Det rene nors­ke flag­get (uten unions­mer­ket) hei­ses for førs­te gang over Stor­tin­get. 1902 Ofot­ba­nen ble åp­net

1923 Ren­ten­mark ble inn­ført i Tysk­land for å stop­pe den eks­plo­si­ve in­fla­sjo­nen.

1940 I Po­len iso­ler­te tys­ker­ne 350.000 jø­der i War­sza­was ghet­to

1940 Tys­ke fly kas­tet over 600 tonn spreng­bom­ber og tu­se­ner av brann­bom­ber over Co­ven­try. 1941 Le­de­ren for SS, Hein­rich Him­mler, be­ord­rer ar­resta­sjon og de­por­te­ring av alle homo­sek­su­el­le i Tysk­land til kon­sen­tra­sjons­lei­rer, med unn­tak av ut­valg­te na­zis­ter i høy­ere stil­lin­ger. 1946 Folke­re­gis­ter ble ved­tatt inn­ført i alle kom­mu­ner.

An­ni-Frid Lyng­stad, svensk med­lem av AB­BA 1972-1982, fyl­ler 72 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.