Pytt Pytt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Sig­ve Ims

For meg ble det en stor tea­ter- og kunst­opp­le­vel­se med so­lid ele­ment av etter­tan­ke. Sam­ti­dig som jeg la­er­te ør­lite mer om et av ut­ryk­ke­ne i det nors­ke språk som fak­tisk stam­mer fra Ro­ga­land.

Jeg fikk med meg Stran­da­spil­let spilt midt på nat­ta uten­dørs i Sogn­dal­s­trand en våt fre­dags­kveld i au­gust. Det var verdt både kul­den, pen­ge­ne og det fak­tum at jeg ikke had­de et tørt kles­plagg på krop­pen. Det fin­nes fak­tisk va­er der selv ikke Ber­gansk­la­er hol­der mål.

Styk­ket hand­let om tida rundt re­for­ma­sjo­nen og en ung mann fra det lil­le ste­det Pyt­ten som de­spe­rat prøv­de å hev­ne dra­pet på for­eld­re­ne sine. Hele li­vet hans ble be­satt av hevn­tan­ker. En bit­ter mann som bruk­te alle kref­te­ne sine på hevn.

Så vet vi det alle. Det er lett å bli sit­ten­de fast i bit­ter­het. Lett å bru­ke kref­ter og ener­gi på å vil­le hev­ne seg der no­en har gjort von­de ting mot oss. Både i Stran­da­s­pe­let og i det vir­ke­li­ge li­vet kan det va­ere god grunn til å ten­ke slik.

Men Bi­be­len er ty­de­lig. Bit­ter­het øde­leg­ger et men­nes­kes liv: «Se til at in­gen går bort fra Guds nåde! La in­gen bit­ter rot få vokse opp og vol­de ska­de så man­ge blir for­gif­tet.» (He­br.12.15)

Så fikk vi også vite at ut­tryk­ket – «pytt, pytt» stam­mer fra le­gen­den om Jo Pyt­ten i Sokn­dal. Og Spe­let for­mid­let de­fi­ni­tivt at li­vet ikke blir noe pytt, pytt om vi hen­ger oss opp i hevn­tan­ker og bit­ter­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.