Keeper­le­gen­den star­ter nytt is­hockey­lag

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ders Minge an­ders.minge@af­ten­bla­det.no

KJELKEHOCKEY: Da Oi­lers treng­te red­nin­ge­ne hans som mest, var han der all­tid. Nå vil Ru­ben Smith gi noe til­ba­ke til is­hockey­en.

Hockey­keepe­ren fra Hund­våg har va­ert en av de vik­tigs­te år­sa­ke­ne til at Oi­lers har tatt seks stra­ke NM-gull. Men etter fjor­årets se­song tok Ru­ben Smith hen­syn til sin ut­slit­te hof­te og la puck og køl­le på hyl­la.

Men helt borte fra isen har han ikke klart å hol­de seg. Nå står han i spis­sen for å ska­pe et kjelkehockey-mil­jø i Stavanger.

Gi noe til­ba­ke

Byen har hatt kjelke­hockey­lag tid­li­ge­re, men da det­te flyt­tet til Naer­bø, ble sat­sin­gen i Stavanger lig­gen­de brakk. Må­let til Smith er å ska­pe et tre­nings­mil­jø for folk i alle ald­re, med el­ler uten funk­sjons­ned­set­tel­ser.

– Etter at jeg har va­ert ute av is­hockey­en en stund, kjen­ner jeg nå sav­net etter å va­ere til­ba­ke i mil­jø­et. Sam­ti­dig er det på tide å gi noe til­ba­ke til spor­ten etter at alle - i alle år - har stått på taer­ne for å stil­le opp for meg, sier han.

Sat­sin­gen star­tet opp i ok­to­ber, og fore­lø­pig er del­ta­kel­sen be­gren­set. Det hå­per Smith å gjø­re noe med.

– Vi må va­ere krea­ti­ve i må­ten å re­krut­te­re del­ta­ke­re på. Funk­sjons­hem­me­de el­ler funk­sjons­fris­ke må gjer­ne ta med seg et fa­mi­lie­med­lem el­ler kom­pis hvis de øns­ker det.

Sat­ser 400.000 Kjelkehockey-sat­sin­gen er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Ro­ga­land idretts­krets, Nor­ges is­hockey­for­bund og Ro­ga­land is­hockey­krets. Spil­ler­ne i la­get vil spil­le for Stavanger hockey. To­talt sat­ses 400.000 kro­ner på pro­sjek­tet.

Smith har fått med seg med­lem­mer i Rough­necs, sup­por­ter­klub­ben til Oi­lers, til å bi­stå på tre­nin­ge­ne, som er hver lør­dag klok­ken 09.30 i Sid­dis­hal­len. Og selv om Smith har stått på skøyter si­den han var gutt­unge, er 30-årin­gen na­er­mest som bam­bi på glatt­isen når han selv set­ter seg i kjel­ken.

– Selv om du kan gå på skøyter, kan du ikke spil­le kjelkehockey. Å hol­de ba­lan­sen er vans­ke­lig, men du har mu­lig­het til å stil­le inn bred­den på de to skøyte­bla­de­ne som er un­der kjel­ken. På den må­ten kan spil­le­ren selv vel­ge hvor støtt hun el­ler han øns­ker å be­ve­ge seg. Så len­ge spil­le­ren har to ar­mer som fun­ge­rer bruk­bart, er alle for­ut­set­nin­ger til ste­de for å ha det kjekt på isen, sier han, og po­eng­te­rer at idret­ten gir ster­ke ar­mer og mage- og rygg­musk­ler.

Sav­ner adre­na­li­net

Smith leg­ger ikke skjul på at han sav­ner livs­sti­len ved å va­ere hockey­spil­ler på full­tid.

– Ti­den etter den ak­ti­ve kar­rie­ren har va­ert en om­stil­ling. Jeg har gått fra å tre­ne to gan­ger hver dag til å tre­ne et par kvel­der i uka. Men mer fri på kvelds­tid og i hel­ge­ne er ikke helt feil det hel­ler. Adre­na­li­net ved å spil­le kamp, all­tid job­be for å pres­te­re best mu­lig, og vin­ne sam­men med lag­ka­me­ra­te­ne, er nok det jeg sav­ner mest, sier Smith, som nå har fått seg åtte til fi­re-jobb hos kon­tor­ut­styr-le­ve­ran­dø­ren Mag­nar Eike­land AS.

OL-gren

Folk med funk­sjons­ned­set­tel­ser er un­der­re­pre­sen­tert i å va­ere in­volvert, el­ler ha et med­lem­skap i et idretts­lag.

– Blant funk­sjons­fris­ke er na­er en tredje­del av be­folk­nin­gen i Nor­ge med­lem i et idretts­lag, mens blant folk med ned­satt funk­sjons­evne er det bare rundt 10 pro­sent som dri­ver ak­tiv idrett. Må­let med pro­sjek­tet er å få fle­re i den­ne mål­grup­pen til å opp­le­ve gle­den ved å va­ere i fy­sisk ak­ti­vi­tet, for­tel­ler Gjert Smith, som i til­legg til å va­ere fa­ren til Ru­ben, er fag­kon­su­lent for pa­raidrett og Folke­pul­sen i Ro­ga­land idretts­krets.

Så len­ge spil­le­ren har to ar­mer som fun­ge­rer bruk­bart, er alle for­ut­set­nin­ger til ste­de for å ha det kjekt på isen.

Ru­ben Smith

PÅL CHRISTENSEN

Tid­li­ge­re spil­ler i Oi­lers, Ru­ben Smith, skal fram­over tre­ne 17-årin­gen Ma­rion Vat­ne i kjelkehockey.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.