Bus­sen kjør­te ut av holde­plas­sen med et hef­tig rykk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hil­de Moi Øst­bø hil­de.moi@af­ten­bla­det.no Andreas Ive­land andreas.ive­land@af­ten­bla­det.no

SANDNES: Det har­de stø­tet mot ma­gen gjor­de at Ran­di Koks­vik, som er gra­vid i 6. må­ned, måt­te inn på syke­hu­set med mis­tan­ke om mor­kake­løs­ning. Hun er ikke be­tryg­get over Ko­lum­bus sin re­ak­sjon.

For­ri­ge uke tok Koks­vik bus­sen sam­men med sin sønn på el­le­ve må­ne­der.

– Da jeg kom om bord i bus­sen, kjør­te den vi­de­re med et hef­tig rykk. Jeg rakk ver­ken å set­te meg el­ler å fes­te vog­nen. Vog­nen holdt på å vel­te. Hel­dig­vis klar­te jeg å hol­de den igjen. Jeg mis­tet ba­lan­sen og falt inn i vog­nen, noe som re­sul­ter­te i et hef­tig støt, sier Koks­vik.

Koks­vik måt­te som føl­ge av hen­del­sen til­brin­ge fem ti­mer på føde­av­de­lin­gen for å ute­luk­ke ska­de på baby­en. Det skal ha gått bra med både baby­en og søn­nen hen­nes.

– Jeg har snak­ket med ven­ner som har opp­levd det sam­me, at bus­sen star­ter brått ut fra buss­holde­plas­sen før man en gang har ruk­ket å set­te brem­sen på vog­na.

Hun kon­tak­tet Ko­lum­bus for å få klar­het i om sjå­fø­re­ne har lov til å kjø­re ut av buss­holde­plas­sen før pas­sa­sje­re­ne har ruk­ket å set­te seg.

Sva­re­ne hun får fra Ko­lum­bus be­tryg­ger hen­ne ikke.

«Vi er sva­ert lei oss for å høre om den­ne hen­del­sen. Vi for­ven­ter selv­føl­ge­lig at sjå­fø­re­ne ut­vi­ser akt­som­het oven­for pas­sa­sje­re­ne. Sa­ken blir meldt vi­de­re til buss­ope­ra­tø­ren for in­tern opp­føl­ging. Hå­per alt står bra til med både deg og de to små,» skri­ver Ko­lum­bus i en mail til Koks­vik.

– Jeg vil ikke lage unød­ven­dig opp­styr, men øns­ker å vite om vi som kom­mer om bord med barne­vogn vir­ke­lig må rope frem til bussjå­fø­ren om vi øns­ker å få tid til å for­svar­lig sik­re barne­vog­na og oss selv før bus­sen kjø­rer, sier Koks­vik.

Et­ter­ly­ser svar

Koks­vik fø­ler hun ikke fikk skik­ke­lig svar på det hun lur­te på, og et­ter­ly­ser svar på hva de in­ter­ne ret­nings­lin­jer sier, og hvil­ke kon­se­kven­ser brudd på dem fø­rer til for sjå­fø­re­ne.

Ko­lum­bus sva­rer:

«Sjå­fø­re­ne har som ho­ved­re­gel lov til å kjø­re ut fra holde­plass før alle har satt seg, men i et be­ha­ge­lig og for­svar­lig tem­po. Når det kom­mer barne­vog­ner, eld­re, etc, så er det lov å bru­ke sunn for­nuft. Det er noe sjå­fø­re­ne skal va­ere inne­for­stått med.»

Men Koks­vik sy­nes ikke «sunn for­nuft» er et godt nok re­gel­verk:

«Er det da et ab­so­lutt krav å kun­ne be­vi­se at en inne­har sunn for­nuft for å job­be hos dere? Hvor­dan sjek­kes det om den­ne for­nuf­ten opp­rett­hol­des un­der­veis i en tra­vel hver­dag,» spør hun.

I sva­ret he­ter det at kunde­sen­ter skal sjek­ke med drifts­le­der. Og så kom­mer alt­så sva­ret som pro­vo­se­rer Koks­vik al­ler mest:

«Sjå­fø­ren har så vidt jeg vet in­gen mu­lig­het til å se hva som fore­går rundt barne­vog­ne­ne. Så i den grad noen for­ven­ter at bus­se­ne ikke skal be­gyn­ne å kjø­re må de gi be­skjed om det­te. Vi an­ser den­ne sa­ken for av­slut­tet.»

– Sjå­fø­ren har an­sva­ret Ko­lum­bus sva­rer at sjå­fø­ren har lov til å kjø­re ut fra buss­holde­plas­sen før alle pas­sa­sje­re­ne har satt seg, men at det skal tas hen­syn til pas­sa­sje­re­ne.

– Sjå­fø­ren skal i va­re­ta sik­ker­he­ten om bord og han skal se etter pas­sa­sje­re­ne bak i bus­sen, sier di­rek­tør i Ko­lum­bus Odd H. Aks­land, som ut­ta­ler seg på ge­ne­relt grunn­lag.

– Det er vel­dig be­kla­ge­lig det som har skjedd. Ru­ti­nen er slik at hen­del­ser av den­ne ty­pen tas opp med bussel­ska­pet og sjå­fø­ren.

– Er det vans­ke­lig for sjå­fø­re­ne å føl­ge med på hva som skjer bak i bus­sen?

– Bussjå­fø­ren har to hjelpe­mid­ler, både speil og over­vå­kings­ka­me­ra­er. Sjå­fø­ren må va­ere ob­ser­vant. Vi har få sli­ke ska­der, sier Aks­land.

ANDREAS IVE­LAND

Før Koks­vik rakk å sik­re barne­vog­nen med sin el­le­ve må­ne­der gam­le sønn i, star­tet bus­sen. Vog­nen holdt på å vel­te. Mens hun prøv­de å hol­de vog­nen fast fikk hun et støt mot ma­gen som før­te til at hun måt­te på kon­troll på føde­av­de­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.