Syn oss åke­ren din!

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hel­ge Han­sen

Møt ikkje med: gøy­an­de hund, ho­tan­de hand, trakk ikkje i ru­gen!

Men syn oss åke­ren din ei mor­gon­stund!

Jeg er så glad i det­te lil­le dik­tet fra Olav H. Hau­ge. Gjest­fri­het er or­det jeg ten­ker på, når jeg le­ser or­de­ne. Å ten­ke godt om men­nes­ker, selv­sagt ikke su­per­nai­ve, men li­ke­vel; hvor­for ikke ta sjan­sen på gjest­fri­het? Hvor fort er det ikke å be­skyt­te seg selv og sten­ge and­re ute, en­ten det er med hund, knytt­neve el­ler har­de ord? Men det blir lite liv av det. Det blir lite venn­skap, og mye en­som­het. Dik­tet ber oss om å vise fram åke­ren vår. Slik jeg le­ser dik­tet, kan åke­ren bety selve li­vet. At vi tar plass i ver­den med det som er vårt liv. Og sam­ti­dig va­ere nys­gjer­rig på hva som er i li­vet til de men­nes­ke­ne vi har rundt oss. Det­te er ikke all­tid en­kelt. Noen har også blitt så­ret ved å slip­pe and­re for tett inn­på seg i li­vet sitt. Det kre­ves der­for også mot å leve gjest­fritt og åpent, og å gå fra knyt­tet neve til åpen gjest­fri hånd.

Da jeg var li­ten gutt var jeg redd for en Do­ber­mann pin­scher som vok­tet et hus i nabo­la­get. Når jeg skul­le be­sø­ke ka­me­ra­ten min, måt­te jeg gå for­bi den­ne hun­den som gjød­de og slet i bån­det sitt. Jeg var redd. Den sin­te hun­den pre­get bil­det mitt av dem som bod­de i hu­set. Hun­den var de­res første­inn­trykk. Sam­ti­dig er det vel bra å gi folk fle­re sjan­ser? Det hå­per i hvert fall jeg at jeg kan få.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.