Egen­mel­ding

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

DRØSET: Hans kropp har ald­ri va­ert et tem­pel. Den har va­ert en for­nøy­el­ses­park. Men nå er den mest som en skrap­han­del.

Det er et helve­te å bli gam­mel. Det er ikke bare il­lu­sjo­ner som bris­ter, som vrang­fore­stil­lin­gen om at man blir klo­ke­re med åre­ne, men også for ek­sem­pel ledd­bånd.

Det var oppe ved Grunne­vass­knu­ten det skjed­de. Han gikk der i tett tåke, va­ep­net til ten­ne­ne, og hør­te ry­pe­ne flak­se på alle kan­ter. De had­de ikke sett så man­ge ry­per si­den Kri­gen, had­de de for­talt, de som had­de va­ert oppe og sjek­ka i uke­ne før jakt­start. Det er som en hønse­gård der oppe, fikk han høre. Han var be­kym­ret for å ikke ha nok am­mu­ni­sjon.

Mu­lig det.

Men tåka var så tett at det var som å be­ve­ge seg i en tal­ler­ken ri­sen­grøt.

Bik­kja som et ul­lent spø­kel­se der fram­me. Sik­ten var kan­skje 10-15 me­ter. Det var da han gled og vrik­ket kne­et. Han sa in­gen­ting til de and­re, for han var eldst i føl­get og skul­le ikke ha det på seg at han var det sva­kes­te ledd.

Men kne­et hans var så de­fi­ni­tivt det sva­kes­te led­det. Det ven­st­re. Det høy­re had­de han al­le­re­de ope­rert, tre år tid­li­ge­re. Me­nis­ken. Hø­res tøft ut. En idretts­ska­de, lik­som. Sann­he­ten er at me­nis­ken i hans høy­re kne røyk da han skul­le rei­se seg fra sen­ga en mor­gen.

Det be­gyn­te å bli mye nå. I nak­ken had­de han to pla­ter av plast. I kors­ryg­gen en ski­ve av plast. Had­de det enda va­ert ti­tan. Han var i ferd med å bli et re­serve­dels­men­nes­ke, en ky­borg.

Nå hal­tet han rundt i tåka og hå­pet han ikke var blitt for gam­mel til å for­tje­ne en operasjon. Si­den hans for­ri­ge møte med nar­ko­sens nir­va­na had­de han blitt 50. Fem­ti, feit og fer­dig. In­gen­ting å kas­te bort skatte­kro­ner på. Ett stykk vrak­gods.

Krop­pen hans had­de ald­ri va­ert noe tem­pel. Men på gode da­ger had­de den fun­gert ut­mer­ket som for­nøy­el­ses­park. Den had­de gitt ham man­ge gode stun­der, noen av dem helt på gren­sen til å va­ere di­rek­te opp­kvik­ken­de. Nå had­de den be­gynt å min­ne mer og mer om en skrap­han­del.

Det er et helve­te å bli gam­mel.

Det var som å be­ve­ge seg i en tal­ler­ken ri­sen­grøt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.