Tre av fem bispe­kan­di­da­ter vil vie ho­mo­fi­le

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ca­mil­la Bjør­heim ca­mil­la.bjor­heim@ af­ten­bla­det.no

AVSTEMNING:

I mor­gen star­ter bispeav­stem­min­gen. – Hvor kan­di­da­te­ne står i homo­spørs­må­let vil fort­satt spil­le en rol­le, sier pro­rek­tor Bård Mae­land.

De nes­te uke­ne skal me­nig­hets­råd, pres­ter og kan­to­rer, dia­ko­ner, ka­te­ke­ter og man­ge fle­re stem­me på sine tre fa­vo­rit­ter blant de fem bispe­kan­di­da­te­ne.

I kveld kveld blir de fem pre­sen­tert og in­ter­vju­et i St. Pe­tri kir­ke i Stav­an­ger, ar­ran­ge­men­tet blir stre­am­et på nett. Nes­te mor­gen åp­nes de di­gi­ta­le stemme­ur­ne­ne. Det kan stem­mes frem til 3. ja­nu­ar.

Kom­pro­miss-kan­di­da­ten

Da Ivar Braut ble ut­nevnt til bis­kop for to år si­den, var det kan­di­dat Hel­ge S. Gaard som had­de fått størst opp­slut­ning i av­stem­min­gen. Li­ke­vel pek­te Kirke­rå­det på Braut, som si­den ble om­talt som en kom­pro­miss-kan­di­dat.

År­sa­ken var at Braut på Kirke­mø­tet i 2016 stem­te for et kom­pro­miss­ved­tak, som in­ne­ba­erer at kirken skal gi rom for to syn når det gjel­der vig­sel av ho­mo­fi­le. Det­te på tross av at han selv me­ner ek­te­ska­pet er for mann og kvin­ne. Man­ge for­ven­tet at Braut kun­ne dem­pe kon­flik­ten om den be­ten­te homo­sa­ken.

Homo­sa­ken fort­satt vik­tig Li­ke­vel har homo­sa­ken va­ert et til­bake­ven­den­de tema i bispe­døm­met de sis­te åre­ne. På Lye er det etab­lert en ny bede­hus­for­sam­ling. Kirke­møte­ved­ta­ket om ho­mo­fil vig­sel skal ha va­ert av­gjø­ren­de for det­te. Også på Fogn i Finn­øy har bede­hu­set star­tet ny me­nig­het. Det sam­me skjed­de på Tal­je. På Naer­bø ved­tok me­nig­he­ten at ho­mo­fi­le ikke får gif­te seg i de­res kir­ke.

Bård Mae­land, pro­rek­tor ved VID, tid­li­ge­re Mi­sjons­høg­sko­len, tror spørs­må­let om ny vig­sels­li­tur­gi fort­satt er re­le­vant.

– Man­ge som skal stem­me vil va­ere opp­tatt av å sjek­ke ut hvor bispe­kan­di­da­te­ne står i spørs­må­let om ho­mo­fil vig­sel.

Sam­ti­dig vil også and­re fak­to­rer va­ere vik­tig. Man­ge vil va­ere opp­tatt av om en frem­ti­dig bis­kop for­står hva som er ut­ford­ring i egen me­nig­het, re­gion og bispe­døm­me, samt vekt­leg­ge om kan­di­da­ten har en opp­vekst i et kir­ke­lig miljø de har sym­pa­ti med. Hvis man opp­le­ver å ha stor til­lit til en kan­di­dat, vil man let­te­re kun­ne til­gi «feil» syns­punkt i spørs­må­let om vig­sel av like­kjøn­ne­de, tror Mae­land.

3 av de 5 bispe­kan­di­da­te­ne har opp­lyst at de vier ho­mo­fi­le par. De tre er An­ne Li­se Ådn­øy, Mar­ta Bot­ne og Alf Pet­ter Bu Hage­saet­her. Hel­ge S. Gaard og Haa­kon Kes­sel står for det klas­sis­ke ek­te­skaps­sy­net.

– Bare én av fle­re sa­ker

Sil­je Trym Mat­hias­sen, dia­log­prest i Stav­an­ger, har va­ert ty­de­lig på at hun vier ho­mo­fi­le. Selv om hun vil fin­ne mer gjen­klang for sine me­nin­ger hos en li­be­ral bis­kop, ser hun ikke det­te som et av­gjø­ren­de spørs­mål.

– Bispe­døm­met er så delt i den­ne sa­ken at jeg me­ner det er vik­ti­ge­re at vi får en bis­kop som ev­ner å rom­me mang­fol­det. Bis­ko­pens egen­ska­per er vik­ti­ge­re for meg enn teo­lo­gisk stå­sted. Egen­ska­per som raus­het og ev­nen til å va­ere ty­de­lig og til å vise om­sorg, er vel så vik­tig, sier Mat­hias­sen.

Kirke­his­to­ri­ker Tor­stein Jør­gen­sen tror bred­den av me­nig­hets­råd vil se etter en kan­di­dat de kjen­ner seg igjen i.

– Jeg tror de øns­ker seg en kan­di­dat som ikke vir­ker for pro­pa­gan­dis­tisk i én ret­ning. Den som har en for smal agen­da, el­ler er en­ten vel­dig ra­di­kal el­ler vel­dig kon­ser­va­tiv, vil ikke nå opp. Spørs­må­let om vig­sels­li­tur­gi er nok et mo­ment, men nep­pe av­gjø­ren­de for den sto­re bred­den.

Bis­ko­pen bør ha et gjen­kjen­nen­de bud­skap om synd, nå­de og frel­se - og sam­ti­dig ha et en­ga­sje­ment for hvor­dan men­nes­ker i dag har det, og hvor­dan de kan fin­ne livs­me­ning. Den bis­kop som kan over­be­vi­se om å ha den­ne kom­bi­na­sjo­nen vil stil­le sterkt, me­ner Jør­gen­sen.

– Ikke like frem­tre­den­de

– Mitt inn­trykk er at vig­sels­sa­ken ikke er like frem­tre­den­de i dag. Jeg star­tet som sokne­prest da dis­ku­sjo­nen var på sitt hef­tigs­te. Der­med ble jeg stå­en­de i kryss­il­den, sier prest Günt­her Theiss.

I fjor end­ret han sitt syn i homo­sa­ken. Han kom til at Bi­be­len åp­ner for ho­mo­filt sam­liv og like­kjøn­net ek­te­skap. Theiss er i dag by­prest i Sandnes, men job­bet på da­va­eren­de tids­punkt som sokne­prest i Gand me­nig­het.

– Folk som står ty­de­lig på det tra­di­sjo­nel­le sy­net i ek­te­skap­spørs­må­let, ba meg inn­sten­dig om å bli i Gand me­nig­het. Det hand­ler om at jeg sat­te meg ned og snak­ket med folk. Det er en evne bis­ko­pen må ha, sier Theiss.

Tid­li­ge­re le­der i Kirke­rå­det, Svein Ar­ne Lindø, har ut­talt at han hei­er på en kon­ser­va­tiv kan­di­dat for­di han øns­ker bed­re ba­lan­se i et bispe­kol­le­gia­le hvor fler­tal­let er li­be­ra­le. Lars Si­gurd Tjel­le, til­lits­valgt i Preste­for­enin­gen, tror pres­te­ne i li­ten grad vil ta hen­syn til teo­lo­gisk stå­sted når de stem­mer, men at gode le­der­egen­ska­per og god kjenn­skap til me­nig­hets­li­vet vei­er tyng­re.

– For Preste­for­enin­gen har teo­lo­gisk stå­sted lite å si, så len­ge det er in­nen­for ram­me­ne av den nors­ke folke­kir­ke. Li­ke­vel vil spørs­må­let om like­kjøn­net vig­sel selv­sagt bety mer for noen av oss enn enn for and­re. Det gjel­der i beg­ge fløy­er, sier Tjel­le.

Gaard er fa­vo­ritt

Bård Mae­land pe­ker ut Hel­ge S. Gaard som fa­vo­ritt blant de fem bispe­kan­di­da­te­ne. Gaard var kan­di­dat også i for­ri­ge no­mi­na­sjon, og fikk størst opp­slut­ning blant de stemme­be­ret­ti­ge­de.

– Han har bred støt­te, god le­der­er­fa­ring og er en ty­pisk sam­len­de per­son. Jeg tror også Kirke­rå­det opp­lev­de det som ube­ha­ge­lig å forbi­gå Gaard for­ri­ge gang, sier Mae­land.

Også Tor­stein Jør­gen­sen trek­ker fram Gaard som fa­vo­ritt.

10. ja­nu­ar, etter at stemme­giv­nin­gen er av­slut­tet, skal bispe­dømme­rå­det og bis­ko­pe­ne gjø­re prio­ri­te­ring blant tre kan­di­da­te­ne som har fått flest stem­mer.På Kirke­rå­dets møte 24.-25. ja­nu­ar til­set­tes en av de tre kan­di­da­te­ne som har fått flest stem­mer.

KRIS­TI­AN JACOBSEN

Sil­je Trym Mat­hias­sen, dia­log­prest i Stav­an­ger, har va­ert ty­de­lig på at hun vier ho­mo­fi­le. Hun vil li­ke­vel ikke ha pro­ble­mer med en bis­kop som har mot­satt syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.