Eks­pert tror ikke på kjøpe­sen­ter­død

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag-Hen­rik Fosse dag.hen­rik.fosse@af­ten­bla­det.no

HAN­DEL: – Kjøpe­sent­re­ne har klart seg for­bau­sen­de godt. Si­den 1980-tal­let har bare noen få buk­ket un­der, og vi har ikke sett noen kjøpe­sen­ter­død i Nor­ge, sier bran­sje­ana­ly­ti­ker Tore Kvarud.

Spørs­må­let som sta­dig stil­les er om nors­ke byer og tett­ste­der har nådd et met­nings­punkt for kjøpe­sent­re.

– Vi ser nå at byg­ging av nye kjøpe­sen­ter har fla­tet ut. Det byg­ges ikke mye nytt, men man­ge av de ek­sis­te­ren­de ut­vi­der og byg­ger om, sier Tore Kvarud og vi­ser både til M44 på Bry­ne og Jaer­ha­gen på i Klepp.

Kvad­rat ut­vi­det for to år si­den med 19 nye bu­tik­ker.

– Kon­kur­re­rer kjøpe­sent­re­ne med hver­and­re?

–Kjøpe­sent­re­ne har klart seg for­bau­sen­de godt. Bare noen få har buk­ket un­der, og vi har ikke sett noe kjøpe­sen­ter­død i Nor­ge, sier Kvarud. Han tror at sent­re­ne vil kla­re seg godt også i fram­ti­den.

– Løn­nin­ge­ne går opp, og be­folk­nin­gen øker. Kjøpe­sent­re tren­ger vi også i frem­ti­den. I dag skjer en tredje­del av om­set­nin­gen in­nen­for vare­han­de­len i Nor­ge i kjøpe­sent­re­ne, sier han.

– Jaer­ha­gen vil vokse

– Gre­pet som Jaer­ha­gen nå gjør med en stor ut­vi­del­se, vil føre til at sen­te­ret får en be­ty­de­lig om­set­nings­øk­ning. Og noen av de and­re vil helt klart mer­ke det­te, sier Kvarud.

– Vi ser at ut­vik­lin­gen i år har va­ert noe sva­ke­re enn tid­li­ge­re. De førs­te om­sla­ge­ne kom un­der fi­nans­kri­sen for ti år si­den, og si­den da har veks­ten va­ert på rundt 3 pro­sent år­lig. De som øker mest, er de som kla­rer å for­nye seg.

Bu­tik­k­an­de­len har gått svakt ned, sam­ti­dig som ser­ve­rings­an­de­len har økt. Kjøpe­sent­re­ne til­pas­ser seg mar­ke­det når vare­kon­su­met fal­ler. Tje­neste­kon­su­met øker, sier han.

Han på­pe­ker at det job­bes med å ska­pe gode møte­plas­ser, der han­del kom­bi­ne­res med opp­le­vel­ser som tre­nings­sen­ter, bow­ling­hall, bi­blio­tek og kino. Kvarud sier det­te er et virke­mid­del for å ska­pe liv og røre og trek­ke folk til sent­re­ne.

Lav­pris vinner frem

Og så ser han at ut­vik­lin­gen går mot stør­re bu­tik­ker. Stor­mar­ke­de­ne tar en stør­re bit av mar­ke­det. Sports­kje­de­ne XXL og GMax og elek­tro­kje­de­ne Pow­er og El­kjøp er ek­semp­ler på det. Og lav­pris­kon­sep­tet vinner frem, iføl­ge Tore Kvarud.

– Hvil­ken rol­le spil­ler nett­han­del og han­del på uten­lands­tu­rer?

– Nett­han­de­len spil­ler en rol­le, og man­ge av de fy­sis­ke bu­tik­ke­ne ut­ford­res av nye salgs­ka­na­ler. Men 80 pro­sent av veks­ten i de­talj­han­de­len skjer i bu­tik­ke­ne. Og vi leg­ger igjen mye pen­ger i ut­lan­det, sier Tore Kvarud.

– Noen kan gå un­der

Hå­vard Han­sen, pro­fes­sor i mar­keds­fø­ring ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, sier at det er man­ge må­ter å se kjøpe­sen­ter­ut­vik­lin­gen på.

– Ser vi ut­byg­gin­gen fra for­bru­ker­nes stå­sted, vil kon­kur­ran­sen mel­lom kjøpe­sent­re­ne va­ere bra for­di dis­se må hen­ge i strop­pen for å til­by det kun­de­ne vil ha. For noen kan kon­kur­ran­sen bli så stor at de buk­ker un­der. Tid­li­ge­re var det få kjøpe­sent­re. Nå er det man­ge. Og hvis alle blir så sto­re at til­bu­det er stør­re enn hva folk etter­spør, vil noen sli­te.

– Hva av­gjør hvem som kom­mer til å sli­te?

– Det er ikke lett å spå. To­tal­til­bu­det, til­gjen­ge­lig­he­ten, og for noen, om de bor uten­for el­ler in­nen­for en bom­ring, kan det va­ere av­gjø­ren­de.

– Vil kjøpe­sent­re­ne over­le­ve?

– Vi bor i en re­la­tivt vel­stå­en­de og eks­pan­siv re­gion i en me­get vel­stå­en­de del av ver­den. Vi har god råd til å kjø­pe det vi tren­ger. Og opp­blomst­rin­gen av til­bud føl­ger etter. Vi vil nå en smerte­gren­se hvis ut­byg­gin­gen går for raskt. Men vi ser ikke det­te i dag, un­der­stre­ker UiS-pro­fes­so­ren.

Hem­me­lig­he­ten

– Hva er hem­me­lig­he­ten for å få vekst, tje­ne pen­ger og over­le­ve?

– I all de­talj­han­del er be­lig­gen­het vik­tig. Men hva som er vik­tig be­lig­gen­het, har end­ret seg. I et kjøpe­sen­ter kan du gjø­re alt in­nen­dørs på ett sted. Men en sam­ling bu­tik­ker un­der tak på et sen­tralt sted, er ikke alei­ne nok. Kom­bi­na­sjo­nen av kva­li­tets­va­rer, at­trak­tivt vare­ut­valg, rett sam­men­set­ning av bu­tik­ker, par­ke­ring og ikke minst god ser­vice, vil va­ere av­gjø­ren­de, sier Hå­vard Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.