Hul­let i Tan­ke Svilands gate: Frist til sep­tem­ber 2020

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Hal­vor Jups­kås stein.jup­s­k­aas@ af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Stav­an­ger kom­mu­ne kan ikke tvin­ge ut­byg­ger Kjell Mad­land til å byg­ge noe som helst i «hul­let» i Tan­ke Svilands gate før i sep­tem­ber 2020, men noe kan va­ere på gang før den tid.

Olav T. Laa­ke (Ap) tok opp den evin­de­li­ge sa­ken igjen i en in­ter­pel­la­sjon i by­sty­ret sist uke. Den enor­me bygge­gro­pen har lig­get stort sett ufor­and­ret 2014.

– Det kan kal­les by­ens størs­te søp­pel­plass, midt i et av by­ens mest at­trak­ti­ve om­rå­der. Det er en skam for byen at det­te hul­let har blitt lig­gen­de slik i 4–5 år. Sørg for at noe skjer, og at det set­tes en frist, var hans be­skjed til ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H).

Sva­ret fra ord­fø­re­ren var ikke like klart som spørs­må­let, men det kom i hvert fall fram at ut­byg­ger fikk en ny og gyl­dig ramme­til­la­tel­se i sep­tem­ber 2017. Den­ne ramme­til­la­tel­sen står fast, fram til sep­tem­ber 2020.

– Det er ikke hjem­mel for å på­leg­ge noen å byg­ge på sin tomt, selv om de har ramme­til­la­tel­se og star­tet på til­ta­ket. Det er opp til hjem­mels­ha­ver og ei­er å av­gjø­re om det skal byg­ges el­ler ikke. Ramme­til­la­tel­se med­fø­rer ikke i seg selv bygge­plikt, sa ord­fø­re­ren.

Iføl­ge hen­ne øns­ker ut­byg­ger pri­ma­ert å rea­li­se­re ho­tell­pla­ne­ne.

– Det vi­ses til at det fore­gikk kon­trakts­for­hand­lin­ger med ho­tell­kje­der våren 2018, opp­lys­te Sa­gen Helgø.

Ut­byg­ger Kjell Mad­land har ikke be­svart Af­ten­bla­dets hen­ven­del­ser, men an­svar­lig sø­ker Kol­bjørn Jen­sen i ar­ki­tekt­kon­to­ret Ramp be­kref­ter at sam­ta­le­ne med fle­re ho­tell­kje­der også har på­gått etter som­mer­en.

– Pro­sjek­tet ble lagt på is da ho­tell­mar­ke­det fikk en kraf­tig dupp i 2014–15. Det sis­te halv­året er det en be­ty­de­lig bed­ring i mar­ke­det. og det­te er den enes­te sen­tra­le tom­ten i Stav­an­ger der det er mu­lig å byg­ge et stort, nytt ho­tell, sier Jen­sen.

– Det er se­riø­se folk vi snak­ker med. Vi tror det skal va­ere mu­lig å rea­li­se­re pro­sjek­tet før fris­ten for ramme­til­la­tel­sen lø­per ut, sier han.

Re­gu­le­rings­pla­nen for om­rå­det ble ved­tatt alt i 2010, og om­fat­ter ho­tell el­ler kon­tor.

På et tids­punkt meld­te ut­byg­ger også at man vil­le ut­ar­bei­de en ny re­gu­le­rings­plan som også la til ret­te for bo­li­ger på ei­en­dom­men.

– Det­te ar­bei­det er satt på hold fore­lø­pig, sier Jen­sen.

Stav­an­ger kom­mu­ne har ikke bare va­ert opp­tatt av at tom­ten skal få et bygg, men også at tra­fik­ken for­bi bygge­gro­pen skal va­ere trygg for gå­en­de og syk­len­de.

Det ble gitt på­legg om istand­set­ting av for­tau/syk­kel­vei langs Tan­ke Svilands gate i mai 2017.

– Det­te ved­ta­ket ble kla­get inn for fyl­kes­man­nen i no­vem­ber 2017. Fyl­kes­man­nen opp­he­vet på­leg­get om istand­set­ting for­di på­leg­get ikke var kon­kret nok, sa Chris­ti­ne Sa­gen Helgø i by­sty­ret.

Iføl­ge ord­fø­re­ren vil råd­man­nen nå vars­le et nytt på­legg om at ga­ter og vei­er til­bake­fø­res. I mot­set­ning til for­ri­ge gang, me­ner man nå at på­leg­get skal hol­de mål, både tek­nisk, prak­tisk og ju­ri­disk.

På den­ne bak­grunn men­te ord­fø­re­ren at det ikke er grunn­lag for å frem­me en ny sak nå, men at råd­man­nen hel­ler får gjø­re det ved be­hov. 44 re­pre­sen­tan­ter støt­tet det­te. Mindre­tal­let (22), fra Ap, SV og Sp, stem­te for Laa­kes for­slag, at kom­mu­nen skal «ta snar­li­ge grep slik at den sto­re, ut­grav­de bygge­gro­pa ved Tan­ke Svilands­gate ikke len­ger blir lig­gen­de ube­bygd».

KRIS­TI­AN JA­COB­SEN

Den gi­gan­tis­ke bygge­gro­pa mel­lom Tan­ke Svilands gate og Sverd­rups gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.