MC-med­lem­mer fengs­let etter grov vold på Hal­low­e­en-fest

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Cornelius Mun­kvik cornelius.mun­kvik@af­ten­bla­det.no

SAND­NES: Fem per­soner ble i for­ri­ge uke va­re­tekts­fengs­let i Ja­eren ting­rett sik­tet for grov vold på en hal­low­e­en­fest. Fle­re av de fengs­le­de har til­knyt­ning til 1%-klub­ber.

Tirs­dag og ons­dag i for­ri­ge uke ble fire menn og én kvin­ne va­re­tekts­fengs­let sik­tet for brudd på straffe­lo­ven pa­ra­graf 274 (se fakta­boks) som om­hand­ler grov vold.

Vol­den skal ha skjedd i for­bin­del­se med en hal­low­e­en­fest på en pri­vat­adres­se på Hom­mer­såk i Sand­nes kom­mu­ne.

Blant de fengs­le­de skal det va­ere per­soner til­hø­ren­de to så­kal­te 1%-klub­ber, en be­teg­nel­se på en mo­tor­syk­kel­klubb som selv de­fi­ne­rer seg som lov­løs, med sine egne lo­ver og reg­ler.

Det skal va­ere klub­be­ne Sa­tu­darah og Gre­mi­um. Tors­dag etter­mid­dag var Af­ten­bla­det i kon­takt med en re­pre­sen­tant fra Gre­mi­um, som be­nek­ter at noen av klub­bens med­lem­mer er inn­blan­det.

Nek­ter straff­skyld

Vol­den skal ha ram­met to per­soner hvor­av den ene hav­net i koma. Po­li­ti­et fikk med­hold i Ja­eren ting­rett om å va­re­tekts­fengs­le fire av de fem sik­te­de i fire uker. Den fem­te ble i ting­ret­ten va­re­tekts­fengs­let i én uke. Den­ne kjen­nel­sen an­ket po­li­ti­et til Gulating lagmannsrett som valg­te å fengs­le også den­ne per­sonen i fire uker. To av uke­ne er han un­der­lagt full iso­la­sjon og brev- og be­søks­for­bud.

De and­re ble un­der­lagt full iso­la­sjon i én uke og brev- og be­søks­for­bud i to.

–Min kli­ent er­kjen­ner ikke straff­skyld. Han har for­klart seg for po­li­ti­et ved to an­led­nin­ger og han mot­set­ter seg fengs­ling. Det er høyst uvan­lig å be om fire ukers fengs­ling i den­ne ty­pen sa­ker, sier ad­vo­kat An­ne Kro­ken i Ad­vo­kat­fir­ma­et Tor­strup, som er for­sva­re­ren til en av de sik­te­de, en 34 år gam­mel mann.

Kro­ken me­ner at po­li­ti­et har en tendens til å over­rea­ge­re i sa­ker de me­ner er MC-re­la­ter­te.

Ukjent bak­grunn

Det er fore­lø­pig ukjent hva som var bak­grun­nen for det som etter­fors­kes som en grov volds­sak. Vol­den skal imid­ler­tid ha blitt ut­ført av fle­re i fel­les­skap.

Ad­vo­kat Bjørn André Gul­stad i Ad­vo­kat­fir­ma­et Sjø­din, Me­ling & Co, er for­sva­re­ren til en 23-åring som er sik­tet i sa­ken. Han øns­ker ikke å ut­ta­le seg på nå­va­eren­de tids­punkt.

– Do­ku­men­te­ne i sa­ken er un­der­lagt full klau­su­le­ring. Jeg har fått til­bud om inn­syn i dis­se do­ku­men­te­ne mot taus­hets­plikt mot min kli­ent. Det­te har jeg tak­ket nei til, sier Gul­stad til Af­ten­bla­det.

Yt­ter­li­ge­re to sik­tet Po­liti­ad­vo­kat Te­re­se Braut Våge be­kref­ter over­for Af­ten­bla­det at sa­ken etter­fors­kes som en grov volds­sak. Hun på­pe­ker at etter­forsk­nin­gen er i en inn­le­den­de fase og at hun ikke øns­ker å ut­ta­le seg om en mu­lig for­an­led­ning for hen­del­sen som dan­ner grunn­la­get i sik­tel­se­ne.

– Det jeg kan si, er at yt­ter­li­ge­re to menn, en ten­åring og en i 20-åre­ne, er på­gre­pet i sa­ken. Dis­se to, som også har sta­tus som sik­tet i sa­ken, ble løs­latt etter av­hør, sier po­liti­ad­vo­ka­ten.

Hun sier vi­de­re at også de va­re­tekts­fengs­le­de er av­hør­te av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.