– «Rov­dy­r­ad­vo­ka­ter» kjø­per seg kli­en­ter i feng­sel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor Dag­finn Dom­mers­nes td.dom­mers­nes@af­ten­bla­det.no

KLI­ENT-KAP­RING: Noen «ad­vo­kat-rov­dyr» be­ta­ler inn­sat­te i fengs­ler for å få nye kli­en­ter, sier so­ren­skri­ver

Hel­ge Bjørne­stad ved Stav­an­ger ting­rett.

So­ren­skri­ver Hel­ge Bjørne­stad støt­ter ad­vo­kat Odd Ru­ne Tor­strup i at kli­ent-kap­ring er et ut­bredt pro­blem i man­ge straffe­sa­ker.

Bjørne­stad pre­si­se­rer at de ver­ste «rov­dy­re­ne» kom­mer uten­bys fra. Det­te kom­mer fram i Bjørne­stad sin kommentar til Af­ten­bla­dets ar­tik­kel om rov­dyr i ad­vo­kat­bran­sjen.

Bjørne­stad skri­ver:

«Som so­ren­skri­ver og dom­s­tolle­der i dis­trik­tets størs­te dom­stol i snart 15 år, kan jeg un­der­stre­ke at det­te er et ut­bredt pro­blem i man­ge av straffe­sa­ke­ne.

Selv fore­tar jeg de fles­te for­sva­rer­opp­nev­nin­ge­ne un­der etter­forsk­nings­fa­sen i en stor del av de straffe­sa­ke­ne som hø­rer un­der Stav­an­ger ting­rett og også opp­nev­nin­ge­ne for sel­ve ho­ved­for­hand­lin­gen.

Det er et ut­talt pro­blem at de sik­te­de og se­ne­re til­tal­te jak­tes på av sult­ne for­sva­re­re og at man­ge for­sva­rer­byt­ter ikke er ini­tiert av de sik­te­de / til­tal­te selv».

Be­ta­ler inn­sat­te

Bjørne­stad skri­ver også at det ver­ste er at «rov­dy­re­ne» ver­ver inn­sat­te i fengs­le­ne, og at den inn­sat­te får be­talt for å skaf­fe ad­vo­ka­ten sin nye kli­en­ter.

«Noen lo­ka­le for­sva­re­re har også for­talt at de­res kli­en­ter kre­ver «goo­dies» som røyk m.v. for at ad­vo­ka­ten fort­satt skal få be­hol­de opp­dra­get for­di det­te er noe and­re for­sva­re­re til­byr. Det­te er mildt sagt uhel­dig, usunt og på gren­sen til ren ut­pres­sing».

Kjør un­der No­kas-sa­ken Iføl­ge Bjørne­stad er det mye å gri­pe fatt i for ad­vo­kat­for­enin­gen, men at al­le ad­vo­ka­ter uhel­dig­vis ikke er med­lem­mer der.

«Selv min­nes jeg me­get vel det kjø­ret jeg opp­lev­de som ad­mi­ni­stra­tor i No­kas-sa­ken fra man­ge og spe­si­elt uten­bys for­sva­re­re som øns­ket et lang­va­rig for­sva­rer­opp­drag i sa­ken. Al­le for­søk i så hen­se­en­de, var ikke sa­er­lig pene».

Ure­de­lig­het fin­nes

Ad­vo­kat Ida Gjer­seth hos Le­gal pre­si­se­rer over­for Af­ten­bla­det at også de ser at kli­ent­nap­ping ek­sis­te­rer som pro­blem. De rea­ger­te først og fremst på at Odd Ru­ne Tor­strup over­dri­ver ord­bru­ken, og spe­si­elt at han snak­ker om lo­ka­le ad­vo­ka­ter.

– Det­te er jo ab­so­lutt et pro­blem, men det­te skjer som re­gel for­di en­kel­te uten­bys ad­vo­ka­ter er ure­de­li­ge i pro­ses­sen rundt ad­vo­kat­byt­te, sier Gjer­seth. - Vi opp­le­ver det ikke å va­ere et stort pro­blem by­ens ad­vo­ka­ter imel­lom. Først og fremst gjel­der det­te ad­vo­ka­ter fra Øst­lan­det.

«Bare et navn»

Bjørne­stad har hel­ler ikke sans for uten­bys ad­vo­kat-kjen­di­ser som får opp­drag på be­kost­ning av lo­ka­le ad­vo­ka­ter:

«Jeg er også blitt kri­ti­sert for ved fle­re an­led­nin­ger å ha ut­talt at det sva­ert ofte er å gå over bek­ken etter vann, å vel­ge en uten­bys for­sva­rer, langt borte, med dit­to dår­lig tid og lang reise­vei frem­for en til­gjen­ge­lig for­sva­rer fra dis­trik­tet som dess­uten så godt som uten unn­tak også gjør en bed­re for­sva­rer­jobb enn til­rei­sen­de dår­lig for­be­red­te for­sva­re­re som kan­skje har «et navn». Jeg sier med Ole Paus: «Men det er også alt de har».

«Men jeg vil alt­så pre­si­se­re at etter mitt syn er for­hol­de­ne her i byen at­skil­lig ryd­di­ge­re enn el­lers i lan­det, selv om en del for­sva­rer­byt­ter også her nok ikke all­tid har va­ert ini­tiert av den sik­te­de el­ler til­tal­te selv», av­slut­ter so­ren­skri­ver Bjørne­stad.

PÅL CHRIS­TEN­SEN

So­ren­skri­ver Hel­ge Bjørne­stad be­kref­ter at man­ge sik­te­de jak­tes av sult­ne for­sva­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.