Farge­tem­me­ren

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ne The­re­se Tvei­ta

UT­STIL­LING: Ko­lo­ris­ten Hel­le Kaarem er i be­sit­tel­se av en im­po­ne­ren­de egen­skap: Hun kan tem­me far­ge­ne.

Kunst­gal­le­ri­et, Ma­le­ri­er, vi­ses til 2.12. 2018.

Kaarem hen­ter frem jor­dens far­ger. Som ved en inn­sky­tel­se fan­ger hun dem, tvin­ger dem sam­men i stram­me for­mer, og med noe som frem­står som en in­tui­tiv lett­het ma­ner hun frem ko­lo­ris­tis­ke sam­spill på tvers av klan­ge­ne - som en far­ge­nes og for­me­nes hers­ker.

Hel­le Kaarems lett gjen­kjen­ne­li­ge ma­le­ri­er be­står ved førs­te øye­syn av lag­vi­se opp­byg­nin­ger av dis­se uvil­kår­li­ge, ut­fly­ten­de farge­fel­te­ne, of­test mot en lys bunn. Et­ter­hvert ser en ty­de­li­ge­re at in­gen­ting ved Kaarems ma­le­ri­er er til­fel­dig. De be­står sna­re­re av villede, nøye kal­ku­ler­te far­ger og for­mer, ubønn­hør­lig job­bet sam­men til de frem­står som kom­plet­te kom­po­si­sjo­ner.

Det opp­le­ves en føl­bar dyb­de i ver­ke­ne hen­nes. De lag­vi­se inn­sla­ge­ne av far­ger og for­mer spil­ler mot hver­and­re, pro­vo­se­rer og til­trek­ker. Veks­lin­ger mel­lom grad­vise trans­pa­ren­te an­tyd­nin­ger og tyng­re pig­ment­tet­te felt bi­drar til en opp­le­vel­se av en luf­tig­het, na­er­mest tre­di­men­sjo­na­li­tet i de fla­te ler­re­te­ne. Farge­fel­te­ne sy­nes å sve­ve over hver­and­re, som om de skul­le fly­te vekt­løse i for­skjel­li­ge sjikt.

In­gen vei­vi­se­re

Det er i dis­se kon­tras­te­ne, i mel­lom­rom­me­ne og over­gan­ge­ne vi fin­ner den vir­ke­li­ge ner­ve og spen­ning i de sta­tis­ke ma­le­ri­ene. I mø­te­ne mel­lom til­fel­dig­het og det kon­trol­ler­te, det ete­ris­ke uvil­kår­lig og det dra­ma­tis­ke villede. De inne­hol­der en på­fal­len­de ener­gi, og en opp­le­vel­se av be­ve­gel­se. Som når en lig­ger på ma­gen og ser ned på rulle­stei­ne­ne i el­ven, når ly­set og vann­ets be­ve­gel­ser an­ty­der at også stei­ne­ne be­ve­ger seg, slik be­ve­ger også Kaarems farge­felt seg.

Pa­pir­ar­bei­der

Kunst­ne­rens non­fi­gu­ra­ti­ve flate­ma­le­ri­er har in­gen tit­ler. In­gen vei­vi­se­re el­ler pe­ke­re sty­rer opp­le­vel­se­ne av dem mot noen ba­ken­for­lig­gen­de inn­hold el­ler me­ning. Helt uten fi­gu­ra­ti­ve funk­sjo­ner er det den umid­del­ba­re es­te­tis­ke sanse­opp­le­vel­sen som blir gjel­den­de. Slik leg­ger hun også til ret­te for pre­miss­løse mø­ter mel­lom be­trak­te­ren og ver­ke­ne.

Ut­stil­lin­gen på Kunst­gal­le­ri­et be­står av ny­ere verk, og vi­ser i ho­ved­sak ma­le­ri­er. Men den byr også på et mind­re, spen­nen­de ut­valg av pa­pir­ar­bei­der som vi­ser and­re, kan­skje mind­re kjen­te sider av Hel­le Kaarems kunst­ner­skap.

To mar­kan­te mot­styk­ker til ma­le­ri­ene som do­mi­ne­rer ut­stil­lin­gen, er ver­ke­ne «Di­ver­ti­men­ti». De to pa­pir­ar­bei­de­ne har fått sine tit­ler etter mu­sikk­ut­tryk­ket Di­ver­ti­men­to. I mu­sik­kens ver­den be­skri­ver be­nev­nel­sen et mun­tert mu­sikk­styk­ke be­stå­en­de av fle­re kor­te sat­ser. Pas­sen­de for de lek­ne, farge­rike ver­ke­ne vi her ser.

Her har Kaarem helt over­latt de før om­tal­te myke or­ga­nis­ke for­me­ne, og for­hol­der seg her i ste­det til har­de, stram­me, kvad­ra­tis­ke cel­ler mot det hvi­te pa­pi­ret. Med le­ken­het fyl­ler hun dem ved å set­te far­ge­ne opp mot hver­and­re i uli­ke kor­te se­ri­er. Som for å un­der­stre­ke at kunst­ne­rens ma­le­ri­er også er kom­po­si­sjo­ner, der far­ger og for­mer er to­ner og har­mo­ni­er, som når kyn­dig satt sam­men til slutt frem­står i en be­ha­gen­de, har­mo­nisk klang.

KUNST­GAL­LE­RI­ET

Hel­le Kaarem, uten tit­tel, akryl på ler­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.