Mi­sjons­sko­len fei­rer 175 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Leif To­re Lindø leif.to­re.lin­do@af­ten­bla­det.no

Lør­dag 10. no­vem­ber fei­res det at Mi­sjons­sko­len ble grunn­lagt for 175 år si­den.

Gjen­nom 10 vi­ten­skap­li­ge fore­drag og en fest­guds­tje­nes­te mar­ke­res det at Mi­sjons­sko­len ble opp­ret­tet for 175 år. Søn­dag blir det fest­guds­tje­nes­te i Dom­kir­ken med blant and­re pre­ses Hel­ga Haug­land By­fug­li­en, og da­gen før skal 10 fore­drag for­tel­le om alt fra mi­grant­me­nig­he­ter til Ki­na-mi­sjon og bi­be­len i Kau­to­kei­no-opp­rø­ret.

Mi­sjons­sko­len ble grunn­lagt i 1843 og var den tred­je elds­te in­sti­tu­sjo­nen for høy­ere ut­dan­ning i Nor­ge, etter Krigs­sko­len (1750) og Uni­ver­si­te­tet i Oslo (1811) før fu­sjo­nen. Den var eid av Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap og har his­to­risk va­ert en in­sti­tu­sjon for ut­dan­ning av nors­ke mi­sjo­na­erer.

Mi­sjons­høg­sko­len var den førs­te høg­sko­len med fo­kus på ver­den uten­for Euro­pa, den førs­te høg­sko­len med afri­kans­ke stu­den­ter (fra 1860-tal­let), og det var en høg­sko­le som ut­over 1800- og førs­te del av 1900-tal­let gav mu­lig­het for preste­ut­dan­ning for ung­dom fra fat­ti­ge lag i be­folk­nin­gen.

I 2011 ble Mi­sjons­høg­sko­len en vi­ten­ska­pe­lig høg­sko­le med et om­fat­ten­de stu­die­til­bud in­nen teo­lo­gi, re­li­gion, kul­tur og samfunn. I 2016 fu­sjo­ner­te sko­len med Dia­kon­hjem­met Høg­sko­le, Ha­ralds­plass dia­ko­na­le høg­sko­le og Høg­sko­len Be­ta­ni­en og ble til VID vi­ten­ska­pe­li­ge høg­sko­le, som er da­gens navn.

Ju­bi­le­et mar­ke­res med åpen dag på Mi­sjons­mar­ka 10 og po­pu­laer­vi­ten­ska­pe­li­ge fore­drag: y 13.00: Sti­an Erik­sen: Mi­grant­me­nig­he­ter – en usyn­lig men glo­bal kir­ke i Nor­ge? y 13.00: Ma­ri­el­la Asi­ka­ni­us: Hvem kan si med sik­ker­het at noen ikke er til­reg­ne­lig? y 13.30: Ing­rid Lø­land: Sy­ria – det tap­te pa­ra­dis? Flykt­ninge­for­tel­lin­ger om krig og fred y 13.30: Sil­je Drag­sund Aase: Bak jern­por­ten i Hu­nan: Norsk kirke­byg­ging i Ki­na 1902-1951 y 14.00: Si­gurd Haus: Use Your

Ta­lents! y 14.00: Knut Hol­ter: Sjan­ge­ren bi­bel­kom­men­tar – og ‘Afri­ka’ y 14.30: Gun­hild Od­den: In­ter­na­sjo­nal mi­gra­sjon. Hva, hvem, hvor og hvor­for? y 14.30: Joar Ha­ga: Mar­tin på Mi­sjons­mar­ka? Lut­her, sett frå Stav­an­ger y 15.00: Gerd Ma­rie Åd­na: Tyr­kisk-norsk feiring av Pro­fe­ten Mu­hammad y 15.00: Ti­na Dykeste­en Nil­sen og An­na Re­becca Sole­våg: Bi­bel og øko­lo­gi i Kau­to­keino­opp­rø­ret

AN­DERS MINGE

Mi­sjons­sko­len ble grunn­lagt i 1843 og var den tred­je elds­te in­sti­tu­sjo­nen for høy­ere ut­dan­ning i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.