Sla­get om Man­ches­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

FOT­BALL: Man­ches­ter og fot­ball­ver­de­nen tel­ler ned til mor­gen­da­gens eks­plo­si­ve bydu­ell. Får Pep Guar­dio­la has på Jose Mou­rin­ho?

Bla­det FourFourTwo ran­ger­te i fjor City-Uni­ted som det nest mest un­der­hol­den­de lo­kal­opp­gjø­ret i bri­tisk fot­ball, bak Ar­se­nal-Tot­ten­ham. Vin­ner City, vil det va­ere hele 12 po­eng ned til Uni­ted etter like man­ge se­rie­run­der. Book­ma­ker­ne har nes­ten in­gen tro på Uni­ted. Hele åtte gan­ger pen­ge­ne gir borte­sei­er. Det er tro­lig den høy­es­te vin­ner­odd­sen på Uni­ted i en kamp i mo­der­ne tid.

– Den­ne kam­pen er ikke spe­si­ell på grunn av hva som skjed­de i fjor. Den er det den er for­di det er et Man­ches­ter-der­by. Der er uklart om Ro­me­lu Lu­ka­ku kan spil­le. Kom­mer han seg gjen­nom tre­nin­ge­ne før kam­pen, er han med, sier Mou­rin­ho.

Tirs­dag vant beg­ge lag i Cham­pions League. City ut­klas­set Sjak­tar Do­netsk 6-0 mens Uni­ted sen­ket Ju­v­en­tus borte etter en snu­ope­ra­sjon i slutt­mi­nut­te­ne.

– Jeg tror Uni­ted etter hvert har byg­get opp en enorm re­spekt for oss. Kam­pen blir bare stør­re og stør­re ute i ver­den, sier Citys Da­vid Sil­va.

Sten­ger

Man­ches­ter City har va­ert en ren mål­ma­skin de sis­te åre­ne. Mens Uni­ted bare har sco­ret fem gan­ger el­ler mer i én kamp si­den Alex Fer­gu­sons av­skjed i mai 2013, står City med 21 så mål­rike kam­per i sam­me pe­rio­de.

I søn­da­gens kamp er det ven­tet at Uni­ted kom­mer til å gå ut i en de­fen­siv Mou­rin­ho-stil, og Citys opp­ga­ve blir å dir­ke opp Uni­ted-lå­sen og kom­me seg for­bi for­svars­bus­sen. Det klar­te de i en ti­mes tid i til­sva­ren­de kamp for­ri­ge se­song. City le­det 2-0 etter 31 mi­nut­ter og så ut til å crui­se mot sei­er over erke­ri­va­len.

Så snud­de alt i andre­om­gan­gen i en for­bløf­fen­de og uven­tet ven­ding. To Paul Pog­ba-sco­rin­ger på to mi­nut­ter ble etter­fulgt av Chris Smal­lings sei­ers­mål. Det er en av Mou­rin­hos størs­te tri­um­fer si­den han over­tok Uni­ted.

Ikke topp

Det flom­mer over av stjerner i lør­da­gens kamp, men Pre­mi­er League har ikke len­ger ver­dens dy­res­te spil­ler. Det iføl­ge det vel­re­nom­mer­te ana­lyse­sel­ska­pet CIES Foot­ball Ob­ser­va­tory. Pa­ris St. Ger­mains Ky­li­an Mbappé er spor­tens mest ver­di­ful­le.

Mbappé tok seg for­bi Tot­ten­hams Har­ry Ka­ne på over­sik­ten for ok­to­ber. PSG-an­gri­pe­ren har en pris­lapp på fris­ke 2,06 mil­li­ar­der kro­ner. Ka­ne verd­set­tes til 1,87. Rett bak ham kom­mer Ney­mar (PSG) inn.

Citys Ra­heem Ster­ling er sam­me sted verd­satt til 1,56 mil­li­ar­der og blir der­med dy­rest i lør­da­gens lo­kal­opp­gjør. (NTB)

Der er uklart om Ro­me­lu Lu­ka­ku kan spil­le. Kom­mer han seg gjen­nom tre­nin­ge­ne før kam­pen, er han med.

Jose Mou­rin­ho.

DAVE THOMP­SON, REUTERS/NTB SCANPIX

De har møtt hver­and­re før. Her er Uni­ted-tre­ner Jose Mou­rin­ho, til venst­re, og City-tre­ner Pep Guar­dio­la på Old Trafford i Man­ches­ter i de­sem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.