BREAK­THROUGH INI­TIA­TI­VES

Det leg­ges pla­ner for å fin­ne, kon­tak­te og kan­skje til og med be­sø­ke si­vi­li­sa­sjo­ner uten­for Sol­sys­te­met

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Menneskets Framtid -

Tross Step­hen Haw­kings uro for at det kan være far­lig å gjø­re utenom­jor­dis­ke ve­se­ner opp­merk­som­me på oss, ga han sterk støt­te til Break­through Ini­tia­ti­ves. Pro­gram­met be­står av Break­through Lis­ten, som føl­ger opp det gam­le Seti-ini­tia­ti­vets le­ting etter utenom­jor­disk in­tel­li­gens gjen­nom å søke etter elek­tro­mag­ne­tis­ke sig­na­ler fra frem­me­de kil­der; Break­through Mes­sa­ge, en kon­kur­ran­se om å ut­for­me en mel­ding fra Jor­da til and­re si­vi­li­sa­sjo­ner: Break­through Watch, som bi­drar til le­tin­gen etter pla­ne­ter rundt and­re stjer­ner; og Break­through Stars­hot, et forsk­nings­pro­sjekt med sik­te på å sen­de små, ube­man­ne­de son­der mot stjer­ne­ne i opp­til 20 pro­sent av lys­has­tig­he­ten (0,2 c).

Haw­king var ak­tivt en­ga­sjert i Break­through Stars­hot, hvor han satt i pro­sjekt­sty­ret sam­men med Face­bo­oks Mark Zucker­berg og Ju­rij Mil­ner fra in­ter­nett­sel­ska­pet DST Glo­bal. Stars­hots mål er å pro­du­se­re tu­se­ner av små nan­o­far­tøy el­ler « feer » - tyn­ne brik­ker som vei­er bare noen gram, men kan føre med seg ka­me­ra­er, fram­drifts­mid­ler, kraft­for­råd og kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr, og er fes­tet til et sol­seil. De skal sky­tes opp i høy jord­bane, for så å bli ak­se­le­rert til øns­ket has­tig­het med et kraf­tig sett av la­ser­strå­ler. Hvis det er mu­lig å kom­me opp i 0,2 c, kan dis­se nan­o­far­tøy­ene nå vår nær­mes­te nabo­stjer­ne, Alpha Cen­tau­ri, på om­trent 20 år. Man­ge vil gå tapt un­der­veis på grunn av kol­li­sjo­ner med støv og kos­mis­ke strå­ler, men kan­skje kan man­ge nok kla­re seg til at det­te blir star­ten på in­ter­stel­lar rom­fart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.