WILLIAM THOMSON (LORD KEL­VIN) 1824-1907

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Den Største Av De Store - Fy­si­ker

I SIN TID KJENT FOR Å HA FOR­UT­SAGT SO­LAS DØD I DAG KJENT FOR KEL­VIN

TEMPERATURSKALAEN

Thomson tenk­te i kos­misk måle­stokk og fant en fin ba­lanse­gang mel­lom fy­sikk og fi­lo­so­fi. Må­let hans var å for­ene fy­sik­ken ved hjelp av en ens­lig teori som dek­ket opp­før­se­len til både elek­tri­si­tet, magnetisme, var­me og mas­se. I til­legg vil­le han gjø­re noe en­da vans­ke­li­ge­re, nem­lig å for­ene alt det­te med de må­le­ne kris­ten­dom­mens Gud sto for. Han var opp­fost­ret som kal­vi­nis­tisk pres­by­te­ria­ner, og kun­ne ikke la være å se energi­ta­pet i uni­ver­set, hans and­re termo­dy­na­mis­ke lov, som et ut­slag av verdens for­fall. Gud had­de skapt ener­gi­en, og da var det men­nes­ke­nes plikt å prø­ve å fore­byg­ge svek­kel­se og for­spil­lel­se over­alt hvor de så at det skjed­de. Han var et skole­ek­sem­pel på hvor­dan man kun­ne byg­ge opp rik­dom gjen­nom hardt ar­beid, og tjen­te sto­re pen­ger på sine over 70 tek­nis­ke pa­ten­ter, sær­lig på te­le­gra­fi­ens vok­sen­de felt. Men de sto­re spørs­må­le­ne pla­get ham hele ti­den. Mot slutten av livet be­gyn­te de uav­la­te­li­ge be­reg­nin­ge­ne av So­las og Jor­das al­der å lik­ne en fiks idé i yng­re fy­si­ke­res øyne. Selv om So­las død lå be­ro­li­gen­de langt in­ne i fram­ti­den, av­fød­te tan­ken en rek­ke al­ter­na­ti­ve be­reg­nin­ger som på slutten av at­ten­hundre­tal­let fikk man­ge til å fryk­te at en­den bok­sta­ve­lig talt var nær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.