Fullt trøkk i sal­get om som­mer­en

Vi hand­ler litt mind­re på Vin­mono­po­let i år enn i fjor. I Kra­gerø er det li­ke­vel fullt trøkk i som­mer­uke­ne.

Varden - - NYHETER - KRA­GERØ ▶ Lise Valbø Rønningen lise.ron­nin­gen@var­den.no

– Vi har fem som­mer­vi­ka­rer på jobb i de mest hek­tis­ke uke­ne i fel­les­fe­rien, sier bu­tikk­sjef ved Vin­mono­po­let i Kra­gerø, Ågot Even­sen. Vin­mono­po­let har en ned­gang i sal­get på 1,4 pro­sent på lands­ba­sis hvis man sam­men­lig­ner førs­te halv­år i fjor. I Kra­gerø er ned­gan­gen den sam­me pe­rio­den på 1,0 pro­sent. Iføl­ge bu­tikk­sje­fen er kun­de­ne tra­di­sjo­nel­le når det gjel­der hva de kjø­per, men handle­lis­ta og va­ne­ne end­rer seg i takt med at fe­rie­gjes­te­ne inn­tar byen om som­mer­en.

Mus­se­ren­de

– Sal­get av mus­se­ren­de og rosé­vin eks­plo­de­rer om som­mer­en. Vi har pro­ble­mer med å fyl­le opp i bu­tik­ken og på la­ge­ret etter hvert som hyl­le­ne tøm­mes. Rød­vin sel­ger vi jevnt av gjen­nom hele året sier Even­sen.

Va­ne­ne har end­ret seg de siste åre­ne, for­tel­ler bu­tikk­sje­fen.

– For noen år si­den kun­ne vi na­er­mest pak­ke bort rosé­vi­nen om vin­te­ren. Nå er ut­val­get mye stør­re og sal­get fort­set­ter gjen­nom hele året, sier hun.

Po­let i Kra­gerø mer­ker også at det er en kjøpe­sterk grup­pe som inn­tar byen om som­mer­en.

– Vi sel­ger mye dyr vin til mer enn 500 kro­ner flas­ka, sier Even­sen.

Også al­ko­hol­fritt sel­ges mer nå enn tid­li­ge­re.

– Ut­val­get er blitt mye bed­re. Vi mer­ker også en øken­de be­visst rundt al­ko­hol­fritt. Folk har lyst til å til­by noe eks­tra godt til de som av uli­ke grun­ner ikke drik­ker al­ko­hol, sier Even­sen.

Bu­tik­ken har fem fe­rie­vi­ka­rer midt på som­mer­en. da­ge­ne er hek­tis­ke, og det er spe­si­elt to uke­da­ger som ut­pe­ker seg.

Fyl­ler opp

– Vi har flest kun­der man­da­ger og fre­da­ger. Folk fyl­ler opp før og etter hel­ga. Vi mer­ker også godt hva slags va­er det er. I regn­va­er kom­mer folk på etter­mid­da­gen, mens de kom­mer tid­lig hvis det er sol, sier Even­sen.

Tom Col­lett fra Oslo har fe­riert på Skåt­øy i 50 år. Han er inn­om Vin­mono­po­let i Kra­gerø et par-tre gan­ger i lø­pet av som­mer­en. Fre­dag pluk­ket han med seg et par flas­ker rosé­vin før hel­gen.

– Jeg kjø­per rosé­vin gjen­nom hele året, også om vin­te­ren. Po­let i Kra­gerø har hyg­ge­li­ge og flin­ke an­sat­te, sier Col­lett.

Ågot Even­sen er bu­tikk­sjef ved Vin­mono­po­let i Kragerø. Hun og sta­ben har hek­tis­ke uker om som­mer­en.

Tom Col­lett fra Oslo har fe­riert på Skåt­øy de sis­te 50 åre­ne og er inn­om po­let i Kragerø et par-tre gan­ger i lø­pet av som­mer­en.

Kragerø fikk pol­ut­salg i 1993.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.