Fjer­de ge­ne­ra­sjon kjøp­mann i Ski­en

Fjeld på Ri­sing er ikke som de fles­te and­re bu­tik­ker i Meny-kje­den. Helt si­den 1947 har bu­tik­ken va­ert eid og dre­vet av sam­me fa­mi­lie.

Varden - - FORSIDE - Fort­set­ter på de nes­te si­de­ne

Fa­mi­li­en Fjeld har dre­vet dag­lig­vare­for­ret­ning på Ri­sing si­den 1947. Nå er fjer­de ge­ne­ra­sjon kjøp­mann i sving. Grunn­leg­ger An­ders Fjeld job­bet til han var over 90 år.

Fa­mi­li­en Fjeld kan se til­ba­ke på 70 år som ei­ere og dri­ve­re av dag­lig­vare­for­ret­nin­gen Fjeld på Ri­sing i Ski­en. Grunn­leg­ger An­ders Fjeld job­bet i bu­tik­ken til han var godt over 90 år, og i dag er det fjer­de ge­ne­ra­sjon som sty­rer sku­ta.

Åp­net i 1947

Noen av de elds­te og mest tro­fas­te stam­kun­de­ne har va­ert med hele vei­en. Fort­satt går bu­tik­ken under nav­net «Fjeld» hos man­ge som bor på den­ne kan­ten av byen, selv om de i 2000 gikk inn i dag­lig­vare­kje­den Meny og Nor­ges­grup­pen.

Sam­men har bu­tikk­ei­ere, kun­der og an­sat­te opp­levd en for­mi­da­bel ut­vik­ling og mo­der­ni­se­ring in­nen dag­lig­vare­han­de­len. Alt sam­men star­tet et stein­kast borten­for der bu­tik­ken lig­ger i dag for 70 år si­den.

– Min beste­far, An­ders Fjeld, åp­net bu­tikk borte på Som­mer­fryd i 1947. Han drev den sam­men med min beste­mor, Eli, for­tel­ler Odd An­ders Fjeld, som i dag ei­er bu­tik­ken sam­men med sine kone He­ge Fjeld.

Dag­lig­vare­han­de­len på Som­mer­fryd ble åp­net to år etter at kri­gen var slutt. An­ders Fjeld had­de tid­li­ge­re job­bet i Op­hau­gen Han­dels­lag på Fos­sum. I bu­tikk­lo­ka­le­ne på Som­mer­fryd fore­gikk all han­del over disk på gam­le­må­ten.

– Da var det melk i spann og va­rer i løs­vekt. Bu­tik­ken had­de ikke kjøle­rom, men opp­be­var­te ma­ten under bak­ken for at den skul­le hol­de seg kald, for­tel­ler Odd An­ders.

70 år i bu­tikk

Etter el­le­ve år, i 1958, flyt­tet bu­tik­ken noen få hund­re me­ter ned­over i ret­ning sen­trum. Da ble Fjeld en av Ski­ens førs­te selv­be­tjen­te bu­tik­ker.

– Selv­be­tje­ning var noe helt nytt og stort på den ti­den, noe folk pra­tet om, for­tel­ler Odd An­ders.

Han og He­ge har sam­men med eldste­dat­te­ren Si­ri og svi­ger­søn­nen Kris­tof­fer in­vi­tert på kaf­fe og ka­ker på pause­rom­met, som lig­ger i eta­sjen over da­gens bu­tikk.

– I det­te rom­met har jeg stått i man­ge ti­mer og pak­ket ost, for­tel­ler He­ge, som be­gyn­te å job­be i bu­tik­ken i 1986.

Da var fort­satt bu­tik­kens førs­te kjøp­mann, An­ders Fjeld, i full vi­gør. Han job­bet mer enn 70 år av sitt liv i bu­tikk og opp­lev­de man­ge sto­re end­rin­ger i bran­sjen.

– Beste­far hjalp til i bu­tik­ken til han var godt over 90 år. Han tok imot ba­ker­bi­len om mor­ge­nen, ren­set løk for kun­de­ne og skrev ned va­rer folk kjøp­te på kre­ditt, for­tel­ler Odd An­ders.

Tid­li­ge­re var bu­tikk­inn­gan­gen og par­ke­rin­gen di­rek­te fra Lukse­fjell­ve­gen. I dag kjø­rer kun­de­ne ned på bak­si­den av byg­nin­gen, som er be­trak­te­lig ut­vi­det fra den opp­rin­ne­li­ge bu­tik­ken.

– Bu­tik­kens salgs­are­al gikk fra 160 til 710 kvad­rat­me­ter da vi byg­de om i 2000. Vi kan tak­ke en vel­vil­lig nabo her på Ri­sing for at vi fort­satt dri­ver bu­tikk. Had­de ikke hun solgt oss nabo­tom­ten og Meny va­ert in­ter­es­sert i et sam­ar­beid, så vil­le vi nok ikke ha holdt ut i mar­ke­det. Vi har også hatt sva­ert gode kjede­kon­tak­ter inn i Meny, sier Odd An­ders.

Pi­le­ne pek­te deri­mot raskt i rik­tig ret­ning etter om­byg­gin­gen og kon­trakts­inn­gå­el­se med Meny-kje­den og Nor­ges­grup­pen.

– Det vis­te seg å va­ere rik­tig å gå inn i Meny. Vi gikk fra 13 til 39 mil­lio­ner i vårt førs­te, hele drifts­år i kje­den, sier Odd An­ders, som egent­lig ald­ri had­de pla­ner om å bli kjøp­mann som sin far og beste­far.

Ut­dan­net sne­k­ker

– Jeg har hjul­pet til i bu­tik­ken fra jeg var gutt­unge, men ut­dan­net meg til for­ska­lings­snek­ker. Pap­pa var fak­tisk også egent­lig ut­dan­net sne­k­ker. Jeg had­de in­gen pla­ner om å bli kjøp­mann, for­tel­ler Odd An­ders.

Fra 1997 var det li­ke­vel han som var kjøp­mann på full­tid i bu­tik­ken.

– Jeg over­tok drif­ten grad­vis, men i 2004 be­stem­te jeg meg for å ta et fri­år fra den dag­li­ge drif­ten i bu­tik­ken. Det fri­året va­rer fort­satt, for­tel­ler han med et smil.

He­ge Fjeld var len­ge å tref­fe i bu­tikk­lo­ka­le­ne dag­lig. De sis­te åre­ne har hun til­ført bu­tik­ken noe helt nytt, nem­lig fersk stein­ovns­bakst hver fre­dag, noe kun­de­ne vet å set­te pris på. Da står He­ge gry­tid­lig opp om mor­ge­nen for å bake brød, skole­bol­ler og an­nen bakst hjem­me i ba­ker­ov­nen i Sil­jan. Ba­ker­va­re­ne blir ofte kjørt til bu­tik­ken i den gam­le

FOTO: FREDRIK PEDERSEN

FAMILIEBEDRIFT: Si­ri og Kris­tof­fer Fjeld Lille­f­ja­ere (til venst­re) sam­men med Odd An­ders og He­ge Fjeld. Bu­tik­kens vare­bil fra 1960-tal­let er fort­satt i bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.