Hun gjør Ski­en mer ur­ban

To barn og to suk­sess­be­drif­ter. Jeanette Thorsen bruk­te ti­den hjem­me i fød­sels­per­mi­sjon til å føl­ge drøm­me­ne sine.

Varden - - FORSIDE - Fort­set­ter på nes­te side

To barn og to sukess­be­drif­ter i Ski­en sen­trum. Jeanette Thorsen er krea­tiv og føl­ger drøm­me­ne sine. Kafé Tul­lis og Pal­ma Kaffe­hjør­net er skapt av hen­ne.

Året er 2006 og Jeanette Thorsen har flyt­tet hjem til Ski­en etter å ha bodd i Oslo i man­ge år. Hun og sam­bo­eren, Si­men Ro­lig­he­ten, har bygd hus på Ri­sing og lil­le Mia har ak­ku­rat kom­met til ver­den. Det blir en del trille­tu­rer ned til sen­trum i per­mi­sjons­ti­den. Det er da ide­en om en egen kafé duk­ker opp.

– Jeg så lo­ka­let nede på Lang­bryg­ge­ne og tenk­te bare at her skal jeg åpne min egen kafé. Etter plan­leg­ging og et halvt år eks­tra hjem­me i per­mi­sjon ble baby­en min, Café Tul­lis, åp­net i 2008, smi­ler Jeanette.

Li­ker det ur­ba­ne

I dag dri­ver ski­ens­kvin­nen Pal­ma Kaffe­hjør­net, i krys­set Tele­marks­gata og Torg­gata. En blan­ding av in­te­ri­ør, mat, gour­met­pro­duk­ter og kaf­fe er den kor­te opp­sum­me­rin­gen av kon­sep­tet.

Ute på for­tau­et er det ben­ker inn­til veg­gen. Om du ikke vil sit­te in­ne kan du nyte kaf­fen tett inn­til tra­fik­ken som rul­ler gjen­nom sen­trum.

– Da jeg sa hvor­dan jeg vil­le ha det her var det man­ge som trod­de jeg var gal. Hvem vil­le vel sit­te ute langs vei­en å slap­pe av lik­som?

Jeanette slår ut med ar­me­ne.

– Men jeg var vant til det fra Oslo og had­de be­stemt meg. Slik ble det.

Pu­ter i høs­tens far­ger in­vi­te­rer til stor­by­fø­lel­se midt i sen­trum av Ski­en.

– Også det­te ste­det ble til under små­barns­pe­rio­den. Jeg var hjem­me med barn num­mer to, da jeg så lo­ka­let og fikk ide­en, for­tel­ler Jeanette.

Hjem til Ski­en

Men hvem er egent­lig Jeanette Thorsen?

– Jeg ble født i 1976, voks­te opp i Ski­en og flyt­tet til Oslo da jeg var 18. Barn­doms­drøm­men var å bli fri­sør, men det for­and­ret seg etter hvert.

Jeanette be­gyn­te på Grand Ho­tell da hun var 18 år og tok først fag­brev som ser­vi­tør.

– Å va­ere la­er­ling på Grand Ho­tell var helt fan­tas­tisk. Jeg var på vin­tu­rer til Tysk­land fle­re gan­ger, jeg job­bet på ho­tel­lets res­tau­ran­ter, kon­fe­ranse­sen­ter, roomser­vice og var borte i man­ge sto­re kjen­di­ser. Alt fra konge­fa­mi­li­en, sto­re fi­nans­top­per, Keith Richards og Ja­net Jack­son for å nev­ne noen.

I til­legg til fag­brev som ser­vi­tør, tok hun også fag­brev som kokk.

– Kom­bi­na­sjo­nen av dis­se to fag­bre­ve­ne gjor­de at jeg had­de en bred kunn­skap, det var i den set­tin­gen jeg etter hvert ble sen­sor i la­erer­nemn­da i seks år.

I fle­re år job­bet hun på uli­ke gour­me­tog stjer­ne­res­tau­ran­ter, ho­ved­sa­ke­lig som ser­vi­tør, kokk og hov­mes­ter.

Jeanette tar en slurk av caffè-lat­ten før hun fort­set­ter.

– Jeg la­er­te mye, men ble gans­ke for­synt på slut­ten og de sis­te åre­ne i ho­ved­sta­den drev jeg en kaffe­bar.

Det var et syn­ken­de skip, kaffe­ba­ren på Bis­lett, men Jeanette tok ut­ford­rin­gen.

– Jeg var 26 år og had­de ald­ri dre­vet noe ale­ne. Det var kjempe­gøy og jeg klar­te å få kaffe­ba­ren opp på bei­na igjen.

Noen år etter be­stem­te hun og sam­bo­eren seg for å flyt­te hjem til Ski­en.

– Vi er her­fra begge to og det var helt na­tur­lig å ten­ke at det var her vi skul­le etab­le­re oss. Det er i Gr­en­land vi har fa­mi­lie og ven­ner og etter 12 år i Oslo var det på tide. Uten nett­verk og uten anel­se om hva jeg skul­le dri­ve med var det man­ge tan­ker inn­om ho­det, ler hun.

– Jeg er krea­tiv av na­tur og mest krea­tiv er jeg ty­de­lig­vis mens jeg er i små­barns­bob­la.

Kafé Tul­lis, en ur­ban sen­trum­s­kafé, ble den førs­te suk­ses­sen.

– Ja, det ble jo det. Det var mye jobb og mye gle­de. Det er klart at jeg er stolt av det vi fikk til der, smi­ler hun.

RIVJERN: Jeanette Thorsen (41) ei­er og dri­ver Pal­ma Kaffe­hjør­net i Ski­en. Hun els­ker mik­sen av kaf­fe, in­te­ri­ør og gour­met.

PÅ HJØRNET: Ide­en om Pal­ma ble til etter en trille­tur i bar­sel­tida med barn num­mer to.

LIVSSTILSBUTIKK: Hit kan man kom­me for å ta seg en kaf­fe og la seg in­spi­re­re, sier Jeanette Thorsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.