Kri­tisk til ny de­po­ni-plan

– De­po­ni­et i Bre­vik blir ikke bed­re av å lage re­ve­inn­gan­ger, sier Bård Stran­heim. Han rå­der NOAH til å ta i bruk ny tek­no­lo­gi.

Varden - - FORSIDE - ▶ ragnhild.johansen@var­den.no BRE­VIK Ragnhild Johansen

Tors­dag ble det klart at NOAH har la­get en ny plan for de­po­ni. Av­falls­sel­ska­pet vil dele de­po­ne­rin­gen mel­lom Bre­vik og da­gens de­po­ni på Lang­øya.

– De må kom­me til­ba­ke når Kro­nos Ti­tan har ren­set syra si og for­bren­nings­an­leg­ge­ne våre ren­ser flyge­as­ka si, sier Stran­heim. Han er over­ho­det ikke im­po­nert over den løs­nin­gen som NOAH nå leg­ger på bor­det.

Det var PD og NRK som først skrev om sa­ken på tors­dag. NRK for­tel­ler at de om­ar­bei­de­de pla­ne­ne la NOAH fram for Høy­res miljø­po­li­tis­ke tals­mann Ni­ko­lai Astrup sam­me dag som Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) ga­ran­ter­te et nei til Bre­vik.

Vi må bru­ke tek­no­lo­gi­en

– In­gen­ting for­und­rer meg når det gjel­der spil­let rundt det­te de­po­ni­et. Vi snak­ker om tre sif­re­de mil­lion­be­løp i år­lig inn­tje­ning, da vel­ger de hel­ler å par­ke­re miljø­mes­si­ge løs­nin­ger, sier Stran­heim. Han pe­ker på at det fin­nes gode løs­nin­ger på ren­sing av syre fra Kro­nos Ti­tan og i Sveits ren­ses flyge­as­ke og sik­rer at rå­stof­fer kom­mer til­ba­ke i verdi­kje­den.

– Det­te er tek­no­lo­gi som er i bruk ved and­re be­drif­ter, men Kro­nos Ti­tan fikk først lov til å slip­pe syra si i elva, så fikk de til­la­tel­se til å hel­le den ned i et hull i bak­ken på Lang­øya og nå vil de fyl­le gru­ve­ne i Bre­vik. Vi må ta i bruk den tek­no­lo­gi­en vi har ut­vik­let. Det gjel­der også ren­sing av flyge­as­ke, som OiW Process i fors­kings­par­ken har en løs­ning på. Vi må ikke ven­te med å ta i bruk da­gens tek­no­lo­gi, pre­si­se­rer han.

Gjel­sten tje­ner for lite

Mens BAT (Best Avai­lab­le Tech­no­lo­gy –best til­gjen­ge­li­ge tek­no­lo­gi) er et beg­re pin­nen nes­ten all in­du­stri, hen­ger av­falls­hånd­te­ring s- in­du­stri­en igjen i for­his­to­ris­ke løs­nin­ger, me­ner Stran­heim. Han er ikke i tvil om at det hen­ger sam­men med den enor­me øko­no­mis­ke ge­vins­ten.

– Noah-ei­er Bjørn Ru­ne Gjel­sten tje­ner for lite på ny tek­no­lo­gi, sier Stran­heim. Han rå­der po­li­ti­ker­ne til å lage en ny av­falls­plan grunn­lagt på da­gens tek­no­lo­gi.

– Bre­vik er ikke eg­net. Det hjel­per lite å lage nye inn­gan­ger til gru­ve­ne. Raudsand vil va­ere et mye bed­re og tryg­ge­re al­ter­na­tiv, sier han.

FOTO: TO­RE ØY­VIND MOEN

TEK­NO­LO­GI: Bård Stran­heim, tid­li­ge­re In­no­va­sjon Nor­ge-di­rek­tør er sterkt kri­tisk til Noahs nye pla­ner om et delt de­po­ni mel­lom gru­ve­ne i Bre­vik og Lang­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.