Mål­tju­ven er klar for å vise seg fram

Fle­re har ropt etter mål­tju­ven på B-la­get. Man­dag får de trolig svar, med 20-årin­gen Si­gurd Hau­so Hau­gen på topp mot Aalesund.

Varden - - FORSIDE - ▶ Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

– Jeg fø­ler meg kamp­klar, sier en ung­gutt som vir­ker gans­ke upå­vir­ket av be­ho­vet for en no­to­risk mål­sco­rer i Odd-se­son­gen 2017.

I 2. di­vi­sjon har han sco­ret 16 gan­ger for et lag som kjem­per iher­dig for å unn­gå ned­rykk.

Det gir et for­vent­nings­press ro­ga­len­din­gen er klar over hvis han får star­te for fjer­de gang den­ne se­son­gen mot Aalesund.

– Er for­vent­nin­ger

– Jeg vet at det er for­vent­nin­ger. Litt sånn at det blir mål når jeg kom­mer inn. – Stres­ser det? – Ikke stres­ser, men det kan jo fort bli litt ne­ga­tivt for min del hvis det ikke blir slik, sier ung­gut­ten med sco­rings­ryk­tet.

Han un­der­stre­ker imid­ler­tid en so­lid tro på at det vil bli bra, og at han ak­ter å leve opp til for­vent­nin­ge­ne.

Selv om hele ket­chup­ef­fek­ten kan­skje ikke kom­mer i lø­pet av 90 mi­nut­ter man­dag kveld.

Ikke i tvil

– Får jeg nok tid til å ven­ne meg til det­te ni­vå­et, skal jeg også sco­re mye i elite­se­ri­en. Det er jeg ikke i tvil om.

Til nå har han va­ert på ba­nen i sju kam­per og star­tet tre.

«Vil­le for mye» ble det sagt førs­te gang han fikk star­te den­ne se­son­gen.

Stem­mer nok

– Det er kan­skje litt rik­tig, og jeg fø­ler at jeg har la­ert gans­ke mye av dis­se tre kam­pe­ne jeg har star­tet. Har klart å kon­trol­le­re tem­pe­ra­men­tet bed­re. Det stem­mer nok at jeg vil­le litt for mye litt for fort, er­kjen­ner spis­sen.

Men det er slik han er, fort­set­ter Odd-spil­le­ren.

– Ja, jeg er en per­son som vil mye. Jeg stil­ler tøf­fe krav til meg selv, og me­ner jeg kan kla­re ut­ford­rin­ger.

Hau­so Hau­gen har en klar teori om hva som for­ven­tes.

Det som er gøy

– Folk kom­mer på kamp for å se god fot­ball og sco­rin­ger. Det er jo det som er gøy. Vi er vel­dig, vel­dig mo­ti­vert for å gi dem enda mer av det, sier han som fø­ler seg mo­den for å ta ste­get til rol­len som mål­tjuv også i elite­se­ri­en.

Er­fa­rin­gen til­si­er at det vil gå seg til, me­ner spis­sen.

– Også da jeg spil­te i Sand­nesUlf i 3. di­vi­sjon og så i 2. di­vi­sjon her, tok det noen kam­per før det be­gyn­te å stem­me. Jeg tror det sam­me gjel­der for elite­se­ri­en.

KAMP­KLAR: Trolig star­ter han som midt­spiss og for­ven­tet mål­sco­rer i mø­tet med Aalesund man­dag kveld. – Jeg fø­ler meg­vel­dig klar, sier Si­gurd Hau­so Hau­gen.

FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

PANGSTART: Hau­so Hau­gen elite­de­bu­ter­te med drømme­sco­ring borte mot Lille­strøm i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.