Et stør­re pro­blem

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Hel­sesta­sjo­nen for ung­dom i Ski­en fore­slås flyt­tet fra Kvern­da­len til City­byg­get. Det er, i seg selv, in­gen dra­ma­tisk sak at det­te vik­ti­ge til­bu­det skif­ter til and­re lo­ka­li­te­ter. Det er tale om å flyt­te 300 me­ter og flyt­tin­gen med­fø­rer noe høy­ere drifts­kost­na­der.

Det er imid­ler­tid grunn til å dve­le ved selve be­grun­nel­sen for flyt­tin­gen. I saks­fram­stil­lin­gen til po­li­ti­ker­ne skri­ver kom­mu­nal­sjef Gre­te Gjel­ten at «det har i man­ge år va­ert knyt­tet be­kym­ring til plas­se­rin­gen av Hel­sesta­sjon for ung­dom (HFU) i Kvern­dals­gata 10». Hun pe­ker på at en­het for rus og psy­kisk helse og tid­li­ge­re So­sial­me­di­sinsk sen­ter, som be­tje­ner rus­mis­bru­ke­re, er lo­ka­li­sert like ved. Det vi­ses til at «det har va­ert mye uro i om­rå­det», at «ung­dom­me­ne har rap­por­tert at HFU lig­ger i et be­las­tet om­rå­de, og man­ge unge er red­de for å opp­søke tje­neste­til­bu­det». Vi­de­re for­tel­les det om at for­eld­re «ikke øns­ker å sen­de sine ung­dom­mer til HFU», an­sat­te som for­tel­ler om «støy fra rus­mis­bru­ke­re som opp­hol­der seg rett på ut­si­den av inn­gan­gen til HFU» og at «det har va­ert fle­re epi­so­der der po­li­ti­et har blitt ringt til på grunn av bråk med syn­lig ru­se­de per­soner». Vi­de­re om­ta­les som «et øde og mørkt om­rå­de på etter­mid­dag og kveld, noe som også gjør at det kan fram­stå som utrygt».

Det er vik­tig å ta sli­ke ut­ford­rin­ger og be­kym­rin­ger på al­vor. Også for dem som skal bru­ke hel­sesta­sjo­nen for ung­dom. Spørs­må­let er om sva­ret på Kvern­da­lens ut­ford­ring(er) er å flyt­te et av til­bu­de­ne til et an­net sted. Det er satt i gang et ar­beid for å re­vi­ta­li­se­re Kvern­da­len. Det tror vi er rik­tig. Vi er mer usik­re på om flyt­te til­bud og tje­nes­ter der­fra er guns­tig. Fra­flyt­ting fø­rer sjel­den til bed­re for­hold og ut­vik­ling for et om­rå­de.

Sjef­re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.