Det blir dess­ver­re in­gen dug­nad

Varden - - DAGENS BILDE -

En­kel­te skuf­fel­ser må man bare prø­ve å kjem­pe seg gjen­nom. Som for ek­sem­pel når da­gens post fra bo­retts­la­gets øv­rig­het lig­ger i post­kas­sa. Det flot­te med bo­lig­kom­plek­sets mest be­trod­de menn og kvin­ner er at de fort­satt sver­ger til pa­pir når vik­tig in­for­ma­sjon skal de­les ut. Den­ne gan­gen inne­holdt ikke bre­vet uhem­met skryt om trappe­vask el­ler gode til­bake­mel­din­ger på inn­vå­ner­nes par­ke­rings­va­ner. Deri­mot hand­let det om at høs­tens dug­nad ikke blir noe av, i hen­hold til ved­tak i sty­ret. La­get vårt er rett og slett så fjongt og ny­strø­ket at det ikke er nød­ven­dig å ta det skip­per­ta­ket vi som har stif­tet bo i den­ne maur­tua har sett fram til så­pass len­ge. Der­med går man også glipp av den gode ser­ve­rin­gen som kom­mer i kjøl­van­net av en skik­ke­lig ar­beids­økt med rive og hekk­saks. Pizza­bi­len plei­er å va­ere så tungt las­tet med biff, kjøtt­deig og løk at den så vidt kom­mer opp bak­ken. Men det­te er en skuf­fel­se vi på sikt skal kla­re å kom­me over. Det er in­gen men­neske­rett å be­dri­ve dug­nad. Det har vi for- stått nå. Man­ge av oss har tatt den­ne høy­tids­stun­den som en selv­føl­ge. Spe­si­elt så­pass kort tid etter val­get had­de det va­ert hyg­ge­lig å kjen­ne ei­men av Ger­hard­senti­den. For det er ikke så mye av valg­re­sul­ta­tet som min­ner om de da­ger da det nes­ten bare var ett par­ti å snak­ke om. Vi får smø­re oss med tål­mo­dig­het. Tross alt er det bare et halvt års tid til vår­en, da det at­ter lau­as i li, og sty­rings­mak­te­ne i bo­retts­la­get kan inn­kal­le til dug­nad. For to av­lys­nin­ger på rad vil ikke bli ak­sep­tert. Tross alt har man bodd her en stund, og det for­ven­tes av det minst blir en dug­nad i året. Trappe­vas­ken, deri­mot, den svik­ter ald­ri. I hen­hold til opp­satt og re­vi­dert tur­nus skal trin­ne­ne rein­gjø­res hver uke, men of­te­re er også lov. Minst.

Per Ar­ne Renne­straum jour­na­list

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.