Vil venge­klip­pe to ppa­ne

Flei­re i det po­li­tis­ke mil­jø­et tek no til orde for å re­du­se­re mak­ta til ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Bø kom­mu­ne.

Varden - - NYHETER - BØ Hal­vor Ul­ve­nes ▶ hal­vor.ul­ve­nes@var­den.no

Re­ak­sjo­na­ne i byg­da er sva­ert kraf­ti­ge etter av­slø­rin­ga­ne i Var­den om at råd­mann Åse Ege­land og de­lar av korp­set hen­nar har fått lønns­auke på frå 120.000 - 200.000 kro­ner i året.

I til­legg har dei sik­ra seg eks­tra fri­da­gar som kom­pen­sa­sjon. Lønns­hop­pet for no­kre av top­pa­ne til­sva­rar rundt 23 pro­sent, me­d­an ram­ma el­les i lan­det i lønns­opp­gje­ra ligg på i un­der­kant av tre pro­sent.

Bå­de råd­man­nen og ord­fø­rar Olav Kas­land - som gav Ege­land så høgt lønns­til­legg – har for­sva­ra au­ken her i avi­sa. Dei vi­ser til at ar­beids­be­las­tin­ga har auka kraf­tig etter sa­man­slå­in­ga med Sau­he­rad og at løn­nin­ga­ne er blitt har­mo­ni­sert.

Må hand­le

– Me må vur­de­re full­mak­te­ne til ad­mi­ni­stra­sjo­nen når dei for­sy­ner seg slik av fa­tet og sje­fa­ne vi­ser så li­ten takt og tone.

And­re må vise mo­de­ra­sjon. Det­te kan få uan­te kon­se­kven­sar, sei­er tid­le­ga­re vara­ord­fø­rar og no­ver ande kom­mune­styre­re­pre­sen­tant for Frp, Bjørn Mag­ne Lang­kås, i ein kom­men­tar til Var­den.

– Det­te er umu­si­kalsk, sa­er­leg over for inn­byg­gja­ra­ne. Eg er bå­de over­ras­ka og skuf­fa over at dei gjer det­te, sei­er Bjørn Mag­ne Lang­kås.

Han re knar med at de­le­ga­sjons reg­le­men­tet og full­mak­te­ne til ad­mi­ni­stra­sjo­nen kjem på den po­li­tis­ke sak­lis­ta sei­na­re i haust.

Ei plikt

Mange­årig ord­fø­rar, no­ve­ran­de styre­med­lem i Bø Ar­bei­der­par­ti og lei­ar av kon­troll­ut­va­let, Ar­ne Stor­haug (Ap), mei­ner po­li­ti­ka­ra­ne er plik­ta til å dis­ku­te­re det­te når re­ak­sjo­na­ne mot lønns­opp­gje­ret til kom­mune­top­pa­ne er så ster­ke.

– Det har vore ein trend å de­le­ge­re. De­le­ga­sjon er gjort i ein til­lit til at full­mak­te­ne blir bru­ka på ein måte som dei folke­val­de ønskjer. Po­li­ti­ka­ra­ne kan når som helst trek­kje til­ba­ke sli­ke full­mak­ter. Viss ad­mi­ni­stra­ti­ve av­gjer­der ikkje har le­gi­ti­mi­tet, må po­li­ti­ka­ra­ne ta ei vur­de­ring. Eg blir der­for over­ras­ka om den­ne saka ikkje vert teke opp i det po­li­tis­ke sys­te­met, sei­er Ar­ne Stor­haug.

In­gen kom­men­tar

Råd­mann Åse Ege­land ønskjer ikkje å ut­ta­le seg om saka knytt til full­mak­te­ne.

– Det­te vil eg ikkje kom­men­te­re, sei­er ho.

SLUTT: Full­mak­te­ne til råd­mann Åse Ege­land og sta­ben hen­nar kan kome til po­li­tisk hand­sa­ming i haust etter av­slø­rin­ga­ne

HAND­LE: – Me kan ikkje ha det slik, sei­er Bjørn Mag­ne Lang­kås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.