Ein tre­del te­ner over mil­lio­nen

Varden - - NYHETER - BØ/OSLO ▶ Hal­vor Ul­ve­nes hal­vor.ul­ve­nes@var­den.no

Ein tredje­del av råd­men­ne­ne i Noreg te­ner over ein mil­lion kro­ner.

Det sy­ner ei un­der­sø­king som bladet Kom­mu­nal Rap­port gjor­de i mai i år, ba­sert på løn­nin­ga­ne per 1. de­sem­ber 2016. Den ba­ser­te seg på opp­lys­nin­gar frå 320 kom­mu­nar.

Har ei god lønn

– Så råd­man­nen i Bø og Sau­he­rad har ei re­la­tivt god lønn, utan å vere i top­pen, men kom­mu­nen er vel hel­ler ikkje så stor. Skal du bli rik i Noreg, er li­ke­vel ikkje ei råd­manns­stil­ling va­let ein bør ta. Det er stort an­svar og lita inn­tekt sa­man­lik­na med til­sva­ran­de be­drif­ter i na­e­rings­li­vet, sei­er ny­heits­re­dak­tør Ole Pet­ter Pedersen i ein kom­men­tar til Var­den.

Bør ha ei god for­kla­ring

Han mei­ner at sje­fa­ne i Bø og Sau­he­rad bør ha ei god for­kla­ring på lønns­hop­pa, og at sli­ke til­legg lett kan for­su­re mil­jø­et.

Var­den har sjek­ka lønns­ni­vå­et el­les i fyl­ket og her er no­kre døme: Råd­mann Svein Aanne­stad i No­tod­den har per i dag ei års­lønn på 1.090.000 kr og til­legg for åre­måls­stil­ling på 110.000 kr - to­talt 1,2 mil­lio­nar.

Råd­mann Ole Mag­nus Stens­rud i Ski­en har per i dag ei års­lønn på 1.030.000 kr- og eit åre­måls­til­legg på 300.000 kro - to­talt 1.330.000 kr.

Iføl­gje over­sik­ta i Kom­mu­nal Rap­port ten­te råd­mann To­re Mart­hin­sen i Bam­ble 1.163.000 kr per 1. de­sem­ber 2016 me­d­an løn­na for Tinn- råd­mann Ru­ne Lød­ø­en var 900.000 kr på same dato. Råd­mann Bjørn G. An­der­sen i No­me ten­te da 862.500 kr og kol­le­ga Ke­til O. Ki­land i Fyres­dal 804.000 kr.

Iføl­gje Kom­mu­nal Rap­port te­ner stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg na­er 1,6 mil­lio­nar kro­ner, stats­rå­da­ne i un­der­kant av 1,3 mil­lion ar og stor­tings­re­pre­sen­tant anen a er 907.000 kr.

FOR­KLA­RING: Ny­heits­re­dak­tør Ole Pet­ter Pedersen mei­ner Bø-top­pa­ne bør ha ei god for­kla­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.