Kum­lokk fjer­net i lø­pet av nat­ten

Varden - - NYHETER - SKI­EN ▶ Bir­te Ulve­seth bir­te.ulve­seth@var­den.no

Fle­re kum­lokk var fjer­net på uli­ke ste­der i Ski­en natt til fre­dag. – Det er en lek med dø­den, sier av­de­lings­in­ge­ni­ør Knut Jan­øy.

Den førs­te mel­din­gen kom klok­ken 08.13 fra Frog­ne­ral­le­en, der var det fjer­net et kum­lokk i gang­fel­tet. Po­li­ti­et fikk en per­son til å hol­de vakt frem til po­li­ti­et var på plass. Po­li­ti­et øns­ker å kom­me i kontakt med folk som har sett el­ler hørt noe.

Fle­re kum­lokk

Kort tid etter meld­te po­li­ti­et at det mang­ler fle­re kum­lokk i Frog­ner­lia, Tom­te­gata og ved ko­loni­ha­gen.

– Det­te er far­lig. Du kan ten­ke deg der­som en syv­åring skul­le for­svin­ne i det hul­let, sier ope­ra­sjons­le­der Vi­dar Aalt­vedt i po­li­ti­et i Tele­mark.

I Tom­te­gata var kum­lok­ket dratt av og lagt på gres­set noen me­ter fra ste­det. Hul­let der var en me­ter dypt.

Po­li­ti­et fant sta­dig fle­re kum­mer uten lokk ut­over da­gen, sist i Øv­re­gate og Snelt­ved­t­ve­gen.

Klok­ken 09.00 kom det mel­ding om et nytt til­fel­le i Brekke­gata. Po­li­ti­et ber om tips fra de som har sett gjer­nings­per­sonen el­ler har opp­lys­nin­ger om det­te. Lok­ke­ne som har blitt fjer­net er lokk med rist.

Lek med dø­den

Av­de­lings­in­ge­ni­ør i Ski­en kom­mu­ne er rys­tet over at noen kan fin­ne på slikt.

– Det er stor fare for liv og helse, og det er uvet­tig gjort av dem som har gjort det­te. Tenk på mo­pe­der med små hjul som kan kom­me ned i hul­let og stu­pe frem­over. Nei, det­te er ikke noe gøy, det er en lek med dø­den, sier Jan­øy til Var­den.

Sper­rer av

Ski­en kom­mu­ne ryk­ket ute med folk som sat­te opp sper­rin­ger og sør­get for at hul­le­ne ble sik­ret. Lok­ke­ne ble som re­gel dratt til side, og ble lig­gen­de i naer­he­ten av hul­let, men i noen til­fel­ler kan lok­ket ha tril­let av sted.

– Vi har opp­levd det­te tid­li­ge­re, men ald­ri va­ert borti et så stor om­fang som nå, sier Knut Jan­øy, av­de­lings­in­ge­ni­ør i Ski­en kom­mu­ne.

Satt på plass

Etter noen ti­mer har Ski­en kom­mu­ne satt på plass igjen alle lok­ke­ne de har fått opp­lys­ning om. De øns­ker fort­satt tips der­som de skul­le va­ere and­re ste­der hvor det mang­ler lokk.

BEGGE FOTO: NILS SKUMSVOLL

MANGLET: I Tom­te­gata manglet det kum­lokk fre­dag mor­gen.

ALVORLIG:Av­de­lings­in­ge­ni­ør i Ski­en kom­mu­ne, Knut Jan­øy, ser vel­dig alvorlig på hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.