Ose­bro skal til øya

Café Ose­bro skal etab­le­re res­tau­rant på øya i Pors­grunns­elva, opp­ly­ser sik­re kil­der til Var­den. Førs­te mat­bit kan ser­ve­res nes­te høst.

Varden - - NYHETER - ▶ PORS­GRUNN ▶ Per Ar­ne Renne­straum per.ar­ne.renne­straum@var­den.no

I til­legg til 35 lei­lig­he­ter åp­ner re­gu­le­rings­pla­nen også for en res­tau­rant i det nye kon­sep­tet på Øya. Til nå har det ikke va­ert kjent hvem som skal etab­le­re seg der, men nå har Var­den fått be­kref­tet at det er Cafe Ose­bro som har sig­nert en fore­lø­pig kon­trakt.

To gan­ger Ose­bro

Det be­tyr at Cafe Ose­bro får to av­de­lin­ger i byen. Res­tau­ran­ten inn­går i Becks-kje­den som også er re­pre­sen­tert i Dram­men og i fle­re vest­fold­byer.

– Jeg kan ikke kom­men­te­re noe som helst om­kring hvem som blir leie­ta­ke­re. Vi job­ber fort­satt litt med de­tal­je­ne. Men det blir en fan­tas­tisk fin res­tau­rant, sier Ha­a­vard Ska­re, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Brats­berg Grup­pen.

Ose­bro-sjef Ro­bert Lind sier han ikke kan gi noen kom­men­ta­rer til sa­ken. Han kan ikke be­kref­te at han har tenkt å stab­le på bei­na et nytt etab­lis­se­ment i elva.

Res­tau­ran­ten får også ute­ser­ve­ring. Om­rå­det rundt de to bo­lig­blok­ke­ne vil bli of­fent­lig til­gjen­ge­lig for alle, og de som satser på hy­per­lo­kal øy­hop­ping kan alt­så også se fram til et glass med noe godt samt noe å bite i. For de vor­den­de øy­boer­ne blir det eks­tremt kort vei til høye bif­fer og an­nen snad­der.

Ar­bei­det med Øya i elva star­tet tid­lig i vår. Fer­dig­stil­lel­se er ven­tet nes­te høst.

Sten­ger tid­lig

Res­tau­ran­ten blir den enes­te na­e­rings­ak­tø­ren på Øya. Det blir ikke er ser­ve­rings­sted med høy fest­fak­tor. Brats­berg Grup­pen har er­fa­ring med suk­sess­rike Jo­nas B. Gun­der­sen på Brats­berg Bryg­ge. Her sten­ger ser­ve­rin­gen klok­ka 23.00 - av hen­syn til be­boer­ne.

Den­ne res­tau­ran­ten er blitt en ube­tin­get suk­sess. Var­den skrev ny­lig at det i fjor ble et drifts­re­sul­tat på over 800.000 og at dri­ver­ne kun­ne ta ut hele en mil­lion i ut­byt­te.

Fle­re res­tau­ran­ter

Brats­berg Grup­pen lei­er også ut res­tau­ran­ter til Soi5 i Brats­berg Bruk og til Mr Wok på Brats­berg Bryg­ge. De står også som gård­ei­er der Elve­bred­den Kafe hol­der til, og har der­med gjort det til en del av sin for­ret­nings­ide og leie ut til ute­livs­bran­sjen.

I Café Ose­bro har de fått seg en leie­ta­ker som har fi­nan­se­ne i or­den.

To­talt om­set­ter res­tau­ran­te­ne for 75 mil­lio­ner. Café Ose­bro AS, som er mor­sel­ska­pet, har drøye fi­re mil­lio­ner i egen­ka­pi­tal.

Ro­bert Lind over­tok drif­ten i 1997 og mar­ker­te i som­mer sine førs­te 20 år som sjef for res­tau­rant­idyl­len ved elva.

Nå er det øya nes­te.

FOTO: PER AR­NE RENNE­STRAUM

SATSER: Ro­bert Lind øns­ker å ven­te med å kom­men­te­re sa­ken.

ØYA: Her skal det bli Ose­bro­res­tau­rant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.