Glemt by­del rus­tes opp

Ose­bro-strø­ket har ven­tet i over 20 år, men all­tid hav­net i bak­evja når kom­mu­na­le kro­ner skal de­les ut. Nå kan det skje noe.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ PORS­GRUNN

St­or­gata fra Floode­løk­ka til for­bi Cafe Ose­bro skal på­span­de­res mil­lion­be­løp. Ar­bei­det kan star­te nes­te høst, tak­ket va­ere by­pakke­mid­ler. Tid­li­ge­re har kom­mu­nen nap­pet ut pen­ger som var øre­mer­ket den­ne de­len av byen og brukt kro­ne­ne and­re ste­der. Gate­lø­pet skal rus­tes opp. Det kan bli ny type be­lys­ning og nye for­tau. I dag stan­ser fram­skrit­tet like før Floode­krys­set.

By­pakke­ko­or­di­na­tor Lars Mar­tin Sør­li løf­tet litt på slø­ret al­le­re­de i for­ri­ge møte i Ut­valg for Mil­jø og By­ut­vik­ling. Da for­tal­te han at det kan bli ak­tu­elt å leg­ge et amfi i skrå­nin­ga ned mot Lille­elva ved det nord­li­ge bru­ka­ret til Ose­brua.

Tid­ligst nes­te høst

Ar­bei­det kan tid­ligst kom­me i gang til nes­te høst. År­sa­ken er at man vil ven­te til det nye Lille­elv­krys­set er fer­dig. Det­te er av hen­syn til tra­fikk­av­vik­lin­gen i byen.

Gata må sten­ges under sto­re de­ler av an­leggs­ar­bei­det, noe som tid­li­ge­re har ført til om­set­nings­svikt for na­e­rings­li­vet i om­rå­det.

Tu­rid sat­set

Tu­rid Moy dri­ver hud- og fot­pleie bu­tik­ken Mei & Moy. Hun har ny­lig tatt med seg virk­som­he­ten til St­or­gata 174, like ved elve­bred­den. Hun er glad for at det sat­ses i om­rå­det og me­ner po­ten­sia­let er stort.

– I alle and­re byer vil­le folk ha dødd for det lo­ka­let jeg har her. men det er jo vel­dig stil­le i om­rå­det. Det må det gjø­res noe med. Det er fint at gata blir ny, men vi tren­ger å ska­pe mer ak­ti­vi­tet her. Det må bli fle­re ni­sje­bu­tik­ker, noe som bare kan skje gjen­nom et bed­re sam­ar­beid mel­lom kom­mu­nen og gård­ei­er­ne. Det had­de også hjul­pet hvis fle­re ka­fe­er had­de åpent tid­li­ge­re. Det er in­gen som spi­ser lunsj klok­ka halv tre om etter­mid­da­gen, sier Moy, som også tror at en gå­gate vil­le va­ert en god løs­ning.

– Men da må det va­ere par­ke­rings­mu­lig­he­ter, pre­si­se­rer hun.

For de­fen­sivt

Hun me­ner det ge­ne­relt er en for de­fen­siv hold­ning til å sat­se i byen og Ose­bro-strø­ket.

– Ut­gangs­punk­tet for man­ge at det ikke er mu­lig å få til noe. Men det er mu­lig, sier Tu­rid Moy.

POSITIVT: Tu­rid Moy me­ner det er vik­tig å

AMFI: Her, i skrå­nin­ga ned mot Lille­elva, kan det bli et slags amfi.

KOORDINATOR: By­pakke­ko­or­di­na­tor Lars Mar­tin Sør­li løf­ter litt på slø­ret.

SKAL BORT: Dis­se par­ke­rings­plas­se­ne ved Gal­le­ri Ose­bro hen­ger i en tynn tråd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.