Hat­pre­di­kan­ter knyt­tes til man­ge ter­ror­an­grep

Bak et fler­tall av de isla­mis­tis­ke ter­ror­an­gre­pe­ne i Euro­pa står re­li­giø­se le­de­re som sprer hat, iføl­ge en gjen­nom­gang fra ny­hets­by­rå­et TT.

Varden - - NYHETER - STOCKHOLM

Det svens­ke by­rå­et har gått gjen­nom rap­por­ter fra Euro­pol, det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet og ana­ly­ser i in­ter­na­sjo­na­le medi­er om de 68 som har gjen­nom­ført to­talt 37 isla­mis­tis­ke an­grep i Euro­pa si­den au­gust 2014.

Kon­klu­sjo­nen er at to tre­de­ler av gjer­nings­per­sone­ne, 44 av 68, kan kob­les til en el­ler fle­re re­li­giø­se le­de­re. Ter­ror­fors­ker Mag­nus Ran­storp sier de re­li­giø­se le­der­ne er vik­ti­ge.

– De blir som mag­ne­ter som til­trek­ker seg po­ten­si­el­le ter­ro­ris­ter. De ka­na­li­se­rer vil­jen til å inn­gå i en stør­re sam­men­heng og ska­per en struk­tur rundt det hele, sier fors­ke­ren som job­ber ved For­svars­hög­sko­lan i Stockholm.

Føl­ger IS’ opp­ford­ring

Isla­mis­tis­ke ter­ror­anslag har økt dra­ma­tisk i om­fang etter at IS for tre år si­den opp­ford­ret til an­grep i Euro­pa.

Pre­di­kan­te­ne el­ler ima­me­ne ska­per i stor grad de ideo­lo­gis­ke for­ut­set­nin­ge­ne for volds­hand­lin­ge­ne, iføl­ge ter­ror­eks­per­ter.

Et ek­sem­pel er de to an­gre­pe­ne i Bar­ce­lo­na 17. au­gust i år. Gjer­nings­men­ne­ne ble iføl­ge po­li­ti­et ra­di­ka­li­sert av ima­men Ab­del­baki Es Sat­ty. Sat­ty, som er blitt om­talt som hjer­nen bak an­gre­pet, ble selv drept i en kraf­tig eks­plo­sjon i små­byen Al­ca­nar.

Man­ge ek­semp­ler

And­re ek­semp­ler er an­gre­pet mot Char­lie Hebdo og en jø­disk bu­tikk i Pa­ris i ja­nu­ar 2015. De tre gjer­nings­men­ne­ne var in­spi­rert av den selv­ut­nevn­te ima­men Fa­rid Be­ny­ettou. Det var også in­spi­rert av den døm­te isla­mis­ten Dja­mel Beg­hal, som igjen var under på­virk­ning av den eks­tre­me ima­men Abu Hamza al-Mas­ri ved Fins­bury Park-mos­ke­en i Lon­don, som er fengs­let på livs­tid i USA.

Et fler­tall av de 14 som sto bak an­gre­pe­ne mot Bata­clan ogandre­må­liPa­ri­si­no­vem­ber sam­me år, var sterkt på­vir­ket av Kha­lid Zer­ka­ni, en selv­ut­nevnt pre­di­kant som igjen var på­vir­ket av den sala­fis­tis­ke ima­men Bas­sam Ayachi. Alle bod­de i by­de­len Mo­lenbe­ek i Brus­sel. Den bel­gis­ke stats­ad­vo­ka­ten Ber­nard Michel har an­kla­get Zer­ka­ni for å ha «for­der­vet en hel ge­ne­ra­sjon unge».

De bri­tis­ke pre­di­kan­te­ne og IS-støtte­spil­ler­ne Anjem Chouda­ry og Abu Hale­ema had­de på­virk­ning på gjer­nings­men­ne­ne som bruk­te bi­ler og kni­ver til å dre­pe folk i Lon­don i mars og juni i år. Chouda­ry fikk for øv­rig be­søk av Ubaydul­lah Hus­sain i Lon­don i 2014, går det fram av do­ku­men­ta­ren «Den nors­ke isla­mis­ten». Hus­sain er dømt for ter­ror­re­krut­te­ring og IS-støt­te.

Iføl­ge TT er om lag halv­par­ten av dem står bak de isla­mis­tis­ke ter­ror­an­gre­pe­ne i Euro­pa etter au­gust 2014, unge menn med for­eld­re som har inn­vand­ret fra mus­lims­ke land. Rundt 70 pro­sent har afri­kans­ke røt­ter, og man­ge har sit­tet i feng­sel.

Nek­ter inn­rei­se

Iføl­ge Pe­ter Neu­mann, som fors­ker på ra­di­ka­li­se­ring ved King’s Col­le­ge i Lon­don, re­krut­te­res folk til isla­mis­tis­ke be­ve­gel­ser først og fremst gjen­nom per­son­li­ge kon­tak­ter og ikke via net­tet. Her spil­ler pre­di­kan­te­ne en nøk­kel­rol­le.

Spørs­må­let er hvor­dan man skal hånd­te­re dem. En­kel­te land, som Dan­mark, har nek­tet hat­pre­di­kan­ter inn­rei­se, mens Ita­lia ut­vis­te et stort an­tall men­nes­ker til land som Tu­ni­sia, Ma­rok­ko og Pa­kis­tan i 2015–16.

Ran­storp på­pe­ker at ut­vis­nin­ge­ne av hat­pre­di­kan­ter skjer raskt og uten de­batt i Ita­lia.

– Ut­vis­nin­ge­ne kan ha hatt en ef­fekt, etter­som Ita­lia ennå ikke har va­ert ram­met av ter­ror­an­grep, sier han.

En ut­ford­ring er at det ikke fins noe vigs­lings­sys­tem i islam, og at hvem som helst i ut­gangs­punk­tet kan ta på seg rol­len. Et for­slag er å til­by imam­ut­dan­ning i Sve­ri­ge, noe som også har va­ert tema i Nor­ge. Men den svens­ke ter­ror­fors­ke­ren tror ikke det vil hjel­pe på det­te pro­ble­met.

FOTO: NTB SCANPIX.

TERROR: Den 17. au­gust ble 13 men­nes­ker drept i Bar­ce­lo­nas ho­ved­gate La Ram­bla. Vå­pe­net var en vare­bil. Se­ne­re kjør­te også en bil inn i en folke­meng­de i havne­byen Cam­brils. En imam ved navn Ab­del­baki Es Sat­ty er blitt om­talt som ho­ved­mann i ter­ror­cel­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.