Skatt­leg­ging av gård­ei­ere

Varden - - MENINGER - Tri­ne Fra­gell Me­land Fore­nin­gen «Med Hjer­te for Ski­en Sen­trum»

Etter folke­mø­tet på Park­bio­gra­fen høs­ten 2016 har det va­ert et stort og positivt fo­kus på til­tak for å gjø­re mur­byen i Ski­en til et mer at­trak­tivt han­dels­sen­trum og en hyg­ge­lig so­si­al møte­plass.

Ski­en kom­mu­ne har gjort en god jobb med å in­klu­de­re bru­ke­re av byen i den­ne pro­ses­sen, og det har kom­met inn man­ge gode for­slag. Noen av dis­se for­sla­ge­ne går på hvor­dan man kan gi gård­ei­er­ne i sen­trum bed­re øko­no­mis­ke vil­kår, slik at mer pen­ger kan gå til oppus­sing av bygg og gårds­rom, noe som vil heve triv­sels­fak­to­ren i byen.

Det er en kjens­gjer­ning at gård­ei­er­ne har bi­dratt øko­no­misk gjen­nom fle­re år til ved­li­ke­hold av kom­mu­na­le om­rå­der som egent­lig ikke er de­res an­svar. En del gård­ei­ere til­slut­tet gå­gate­sys­te­met har gjen­nom ti­år bi­dratt med til­skudd til var­me i gå­gata. Til sam­men har det­te va­ert en be­ty­de­lig sum.

Ikke minst har man­ge gård­ei­ere bi­dratt med halv­par­ten av kost­na­de­ne til par­ke­rings­hu­set ved Ar­ka­den stor­sen­ter. Begge til­skud­de­ne har va­ert sva­ert be­las­ten­de, og ved­li­ke­holds­ar­bei­der på går­de­ne har blitt ut­satt el­ler over­hode ikke ut­ført på grunn av mang­len­de ka­pi­tal.

En an­nen side av sa­ken er at det er en del som ikke har be­talt el­ler vil­let be­ta­le inn til det­te ved­li­ke­hol­det. Med and­re ord har det va­ert de tro­fas­te som har hatt de størs­te ut­gif­te­ne. Eien­doms­skatt og and­re av­gif­ter har også bi­dratt til at byg­nings­mas­sen ikke har fått det ved­li­ke­hol­det som trengs for man­ge. En gå­gate er og bur­de va­ere kom­mu­nens an­svar. Det­te er sen­trums ho­ved­gate og har va­ert et sam­lings­punkt gjen­nom alle ti­der i by­ens his­to­rie. Kom­mu­nen har lo­vet å kom­me gård­ei­er­ne i møte med let­tel­ser, og å rus­te opp den­ne gata som egent­lig re­pre­sen­te­rer byen vår. Vi hå­per ikke det var tom­me ord.

Ognå­ven­tet vi alt­så litt i spen­ning på hvil­ke til­tak kom­mu­nen vil­le fore­slå for å av­hjel­pe nett­opp det­te - gård­ei­ere som på grunn av svik­ten­de lei­e­inn­tek­ter og høye av­gif­ter sli­ter med å ha råd til å pus­se opp går­de­ne sine. Kan­skje kun­ne man av­let­te kom­mu­na­le av­gif­ter slik at de kan gi nye leie­ta­ke­re ri­me­li­ge­re hus­leie i en viss pe­rio­de? Det vil­le skapt mer liv i sen­trum og mer lei­e­inn­tek­ter til gård­ei­er.

El­ler kan­skje fra­trekks­be­ret­ti­ge vis­se ty­per oppus­sing for går­der in­nen­for en viss ra­di­us i mur­byen? Mu­lig­he­te­ne er man­ge. Men nå ser vi at det førs­te til­ta­ket kom­mu­nen fore­slår er en inn­skjer­ping av av­gif­ter. Kom­mu­nen fore­slår fak­tisk å opp­ret­te en kuns­tig «fri­kjøps­ord­ning» for mang­len­de mi­ni­mums ute­are­al når man etab­le­rer lei­lig­he­ter in­nen­for mur­byen. Om en gård­ei­er mang­ler på­kre­vet ute­are­al, skatt­leg­ges man med 2.500 kro­ner pr m2.

I sam­me mo­men­tet sier man at, si­tat fra råd­man­nens inn­stil­ling: «For å bi­dra til å opp­fyl­le bo­lig­må­let i Ski­en 2020 vil en fri­kjøps­ord­ning va­ere et godt virke­mid­del. Gjen­nom en slik ord­ning vil det bli enk­le­re å få til bo­lig­pro­sjek­ter i mur­byen». Fore­nin­gen «Med Hjer­te for Ski­en sen­trum» har va­ert i kontakt med gård­ei­ere som er mål­løse over for­sla­get, som er helt på kol­li­sjons­kurs med det man nå had­de ven­tet seg fra kom­mu­nens side – bed­re til­rette­leg­ging for gård­ei­er­ne slik at de kan bi­dra mer i by­for­skjøn­ning gjen­nom ved­li­ke­hold av egne bygg.

I ste­det vel­ger kom­mu­nen alt­så å kom­me med for­slag til po­ten­si­elt (ved mang­len­de/for lite ute­are­al) enda stør­re ut­gif­ter for de som rus­ter opp og etab­le­rer lei­lig­he­ter i sen­trum. Re­sul­ta­tet vil kun­ne bli at i ste­det for å leg­ge til ret­te for økt ut­vik­ling av lei­lig­he­ter i mur­by­ens går­der, vil man­ge nå ikke se seg i stand til det. Det­te vil ikke be­hjel­pe kom­mu­nens mål­set­ning om å øke an­tall bo­en­he­ter i sen­trum, sna­re­re tvert imot.

Øns­ker man å straf­fe gård­ei­ere som har valgt å sat­se i sen­trum i ste­det for ute i de sto­re area­le­ne kom­mu­nen har og fort­satt leg­ger til ret­te for på ut­si­den av byen, er det­te vei­en å gå. Da vil man i uover­sti­ge­lig frem­tid se at mur­byen for­fal­ler enda mer. Ramme­vil­kå­re­ne blir sta­dig mer uli­ke i sen­trums dis­fa­vør.

Mye positivt er på gang, men vi er redd det­te stan­ser noe av den po­si­ti­ve ener­gi­en og for­vent­nin­gen som er byg­get opp rundt mur­byen nå. Sam­ti­dig ser vi at den­ne av­gif­ten kun skal gjel­de by­går­der in­nen­for mur­byen, det vil si at sto­re ut­byg­ge­re som har lei­lig­hets­pro­sjek­ter in­nen­for det kom­mu­nen nå har de­fi­nert som nye sen­trum, men uten­for mur­byen, helt slip­per unna den­ne «fri­kjøps»-re­ge­len. Det­te fin­ner vi eks­tremt uri­me­lig. Vi leg­ger mer­ke til at Høy­re har stemt nei til det­te for­sla­get. Det er det kan­skje lurt av and­re par­ti­er å re­vur­de­re sitt stå­sted.

Fore­nin­gen «Med Hjer­te for Ski­en sen­trum» an­mo­der Ski­en kom­mu­ne å trek­ke det­te for­sla­get og hel­ler sam­ar­bei­de med gård­ei­er­ne i mur­byen for å fin­ne gode løs­nin­ger som kan gag­ne alle, også oss som skal bru­ke byen. Gi gård­ei­er­ne vil­kår som gir dem mu­lig­het til å ved­li­ke­hol­de og be­fol­ke byen, bå­de ved hjelp av nye lei­lig­he­ter og fle­re bu­tik­ker uten å etab­le­re kuns­ti­ge, skeiv­for­del­te av­gifts­ord­nin­ger som hem­mer by­ut­vik­lin­ga.

FOTO: TO­RE ØY­VIND MOEN

KOMMUNALT AN­SVAR: Gå­gata bør va­ere et kommunalt an­svar, og gård­ei­er­ne bør slip­pe eks­tra­skatt, me­ner ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.