Ibsen­hu­set svik­tet

Varden - - MENINGER - Thor Arild Bol­stad

Da valg­lo­ka­le­ne steng­te rundt om­kring i Tele­mark klok­ken 20.00 på valg­da­gen 11. sep­tem­ber, be­gyn­te po­li­ti­ke­re og med­lem­mer av de po­li­tis­ke par­ti­ene å sam­le seg i Ibsen­hu­set, Ski­ens stor­stue.

Det var NRK Tele­mark og våre to størs­te lo­kal­avi­ser Var­den og Tele­marks­avi­sa som had­de fått den helt strå­len­de ide­en å in­vi­te­re til fel­les valg­vake i Tele­marks ho­ved­stad.

Alle de «topp­se­e­de­de» liste­kan­di­da­te­ne var til ste­de, og en meng­de parti­med­lem­mer, så det var «stinn brak­ke» i Per Gynt-sa­len og i foa­je­en. Sjefs­re­dak­tø­re­ne Tom Erik Thorsen (Var­den) og Ove Mel­lin­gen (TA) fun­ger­te som po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Man­ge av de kjen­te stem­me­ne og pro­gram­le­der­ne fra Bor­ge­åsen holdt in­ter­vju­er med po­li­ti­ke­re som var sen­tra­le i den tem­me­lig spen­nen­de valg­opp­tel­lin­gen. Det var i det hele tatt et proft ar­ran­ge­ment.

Det lå alt­så til ret­te for en fin kveld i hyg­ge­lig lag. Det var det da også i ut­gangs­punk­tet. Men for noen ble det­te en umu­lig­het, og fle­re av de som had­de møtt frem rus­let tid­lig og skuf­fet og sluk­øret hjem igjen. De var hør­sels­hem­met, og hør­te ikke noe av hva som fore­gikk.

Ibsen­hu­set har et bra høre­slynge­an­legg, men det er av­hen­gig av at du får ut­le­vert en «re­ce­i­ver» som skal hen­ges rundt hal­sen, i re­sep­sjo­nen. Uten den­ne hø­rer vi som er hør­sels­hem­met ikke en dritt. Dis­se «re­ce­i­ver­ne» had­de be­tje­nin­gen på Ibsen­hu­set låst inn på kon­to­ret, sluk­ket ly­set, og gått hjem!

De en­kel­te par­ti­ene øns­ket å til­by sine med­lem­mer en bit mat, men til tross for at det­te ar­ran­ge­men­tet had­de va­ert kjent lang tid i for­vei­en, så grei­de res­tau­ran­ten for­hjel­pe meg å gå tom for mat! Det har jeg hørt om før også, da mid­da­gen ble ser­vert for an­nen gang i et bryl­lup, og de gikk tom for mat halv­veis i ser­ve­rin­gen.

Selv fant jeg ut at der­som jeg satt om­trent oppå høyt­ta­ler-mo­ni­to­re­ne, kun­ne jeg føl­ge sånn noen lun­de med. Gans­ke tid­lig på kvel­den falt hele høyt­ta­ler­an­leg­get som for­mid­let lyd til sa­len ut. Ly­den til ra­dio og lo­kal-TV fort­sat­te nok å gå ut, men for oss som satt som til­hø­re­re i sa­len (det var fle­re hund­re gjes­ter der), ble det tem­me­lig stil­le. Som sagt had­de per­so­na­let som drif­ter Ibsen­hu­set gått hjem, og still­he­ten var­te i langt bort imot 30 mi­nut­ter. Før den ble brutt med et brak, da mo­ni­to­re­ne våk­net til liv igjen. Men for res­ten av pub­li­kum for­ble det stil­le, spe­si­elt ute i foa­je­en.

Etter en stund kom NRKs inn­spil­lings­le­der Roald Mar­ker og skjøv mo­ni­to­re­ne 10 me­ter len­ger bak i sa­len, slik at in­gen av de som satt foran len­ger kun­ne føl­ge med. Jeg for min del hør­te ikke noe, og valg­te der­for å dra hjem og føl­ge res­ten av valg­opp­tel­lin­gen på NRK1 og TV2.

Det var et hyg­ge­lig ar­ran­ge­ment med en viss for­brød­ring og venn­li­ge ord og san­ne­lig også ut­veks­ling av noen gode klem­mer mel­lom po­li­tis­ke mot­stan­de­re. Der­for hå­per jeg så ab­so­lutt at et lig­nen­de ar­ran­ge­ment blir satt opp ved nes­te valg også. Jeg tror det er vik­tig for Tele­mark og for vårt nors­ke de­mo­kra­ti.

Deri­mot hå­per jeg ar­ran­gø­re­ne vel­ger «AElve­spei­let» i Pors­grunn ved nes­te an­led­ning, og hå­per at de som drif­ter det kul­tur­hu­set har en mer pro­fe­sjo­nell til­na­er­ming til å ar­ran­ge­re sli­ke sto­re sam­lin­ger enn Ibsen­hu­set i Ski­en. Kan­skje til og med tar på al­vor at den for­men det­te ar­ran­ge­men­tet fikk, bry­ter bå­de mot «Lov om uni­ver­sell ut­for­ming» og «Dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven».

Det er nem­lig ikke vi som er hør­sels­hem­me­de som har valgt å va­ere slik, og det er ikke all­tid like lett å se vår funk­sjons­hem­ming, som en som sit­ter i rulle­stol for ek­sem­pel. Men vi har le­gi­ti­me krav på å få til­rette­lagt for oss slik at vi kan fun­ge­re i det­te sam­fun­net vi også. Selv om Ski­en kom­mu­ne vel­ger i størst mu­lig grad vir­ker det som, å neg­li­sje­re våre ret­tig­he­ter og de nors­ke lo­ve­ne som re­gu­le­rer våre ret­tig­he­ter.

Så hå­per jeg ver­ken ord­fø­rer, råd­mann el­ler øv­rig po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tiv le­del­se blir ut­satt for hør­sels­hem­ming, og får opp­le­ve det vi opp­le­ver dag­lig av mob­bing og neg­li­sje­ring.

VANSKELIG FOR NOEN: Hør­sels­hem­me­de had­de en vanskelig kveld i Ibsen­hu­set under valg­va­ken for­di det ikke var mu­lig å be­nyt­te seg av høre­slynge­an­leg­get, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.