Over­kjø­rer egen me­nig­het

Varden - - MENINGER - Gun­nar Ho­pen

I et le­ser­brev i PD 08.09.2017 skri­ver Truls E. Nor­by at han ikke bare tror, men vet at en over­vel­den­de ma­jo­ri­tet av me­nig­he­tens ak­ti­ve med­lem­mer gjer­ne vil ha den nye kir­ken (Reis opp). Det­te er opp­sikts­vek­ken­de.

Det er opp­sikts­vek­ken­de når den enes­te an­led­nin­gen med­lem­me­ne i Pors­grunn me­nig­het fikk til å si sin me­ning vis­te at et klart fler­tall for­kas­tet den­ne pla­nen til for­del for en gjen­opp­byg­ging av den gam­le Øst­re Pors­grunn kir­ke.

Til tross for at kirke­lo­ven kre­ver at med­lem­me­ne av me­nig­he­ten skal få si sin me­ning før ved­tak fat­tes om bygg av kir­ke, unn­lot Pors­grunn me­nig­hets­råd å gjø­re det­te, inn­til en grup­pe med­lem­mer be­nyt­tet sin lov­fes­te­de rett til å kre­ve et me­nig­hets­møte med vo­te­ring om spørs­må­let: Ja el­ler nei til gjen­opp­byg­ging av den gam­le kir­ken.

Me­nig­hets­rå­det be­stem­te at det­te mø­tet skul­le hol­des 28.06.2015 i Vest­re kir­ke, etter gjen­nom­ført guds­tje­nes­te og 30 mi­nut­ters lov­pris­ning av kirke­pro­sjek­tet «Reis opp» ved ar­ki­tek­ten. Det møt­te ca. 400 per­soner, hvil­ket er dob­belt så man­ge som det var plass til i lo­ka­le­ne som me­nig­hets­rå­det had­de stilt til dis­po­si­sjon og det størs­te an­tal­let fram­møt­te til noe tid­li­ge­re me­nig­hets­møte i Pors­grunn.

Etter at noen stemme­sed­ler ble for­kas­tet for­di de var på­skre­vet «Ja til re­kon­struk­sjon» i ste­det for bare «Ja» el­ler «Nei», fore­lå det 330 god­kjen­te stem­mer, hvor­av fler­tal­let (225) stem­te for re­kon­struk­sjon, og der­med for­kas­tet me­nig­hets­rå­dets fa­vo­ritt «Reis opp».

Vo­te­rin­gen var hem­me­lig, og det er et mys­te­ri­um hvor­dan Nor­by kan på­stå at en over­vel­den­de ma­jo­ri­tet av me­nig­he­tens ak­ti­ve med­lem­mer vil ha den nye kir­ken. Jeg kan selv­føl­ge­lig ikke ute­luk­ke at Nor­by er i be­sit­tel­se av spe­si­el­le ev­ner, som gir han den­ne kunn­ska­pen, men selv om det skul­le va­ere til­fel­le så sit­ter han igjen med et pro­blem.

Selv om en li­ten grup­pe, som Nor­by kal­ler «me­nig­he­tens ak­ti­ve med­lem­mer» skul­le ha en an­nen me­ning enn fler­tal­let av med­lem­me­ne, er det ikke selv­sagt at den­ne lil­le grup­pen kan over­kjø­re fler­tal­let, i alle fall der­som vi skal tro øvers­te le­der for vårt bispe­døm­me bis­kop Stein Rei­nert­sen, som i en års­mel­ding (2014) for bispe­døm­met skrev at «Den nors­ke kir­ke har ikke A- og B- med­lem­mer, men alle er like mye med­lem­mer». Der­som bis­ko­pen ikke har om­be­stemt seg i mel­lom­ti­den, må han alt­så vei­le­de vår lo­ka­le kirke­le­del­se i å prak­ti­se­re de­mo­kra­ti.

Det har len­ge va­ert kjent at Den nors­ke kir­ke har et pro­blem med de­mo­kra­tisk un­der­skudd, og prost Trond Bakke­vig som fra 2008 le­det Ar­beids­grup­pen for styr­king av de­mo­kra­ti i kir­ken, ut­tal­te i de­sem­ber 2014 til Af­ten­pos­ten at de­mo­kra­ti­et i kir­ken så langt ikke var styr­ket. Over­kjø­ring av fler­tal­let av med­lem­me­ne i Pors­grunn me­nig­het ty­der på at det­te har gått fra galt til ver­re, hvil­ket er dår­lig nytt for de fles­te med­lem­me­ne av Den nors­ke kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.