Fra Nor­ges penge­bin­ge til kunst­ner­bank

Det har tro­net stolt på Lie i 168 år og er et av Ski­en sen­trums elds­te bygg. Kan­skje ikke så rart at noen hev­der det spø­ker på lof­tet?

Varden - - KULTUR - ▶ Ven­dy Berg Heg­le ven­dy.berg.heg­le@var­den.no

Prakt­byg­get sto fer­dig opp­ført på Lie plass i 1849 og fram­står i ho­ved­sak på sam­me måte i dag som det gjor­de da. Her holdt Nor­ges Banks fi­li­al i Ski­en til helt fram til drif­ten ble sen­tra­li­sert i 1986.

Byg­get ble gitt til Ski­en kom­mu­ne til kul­tur­for­mål og har si­den rom­met blant an­net Ski­en kul­tur­sko­le og Ski­ens kunst­for­ening i en pe­rio­de.

Si­den 2009 har Tele­mark kunst­sen­ter holdt til her.

Ber­get fra den sto­re by­bran­nen

Nor­ges bank-byg­get er fak­tisk ett av Ski­ens elds­te sen­trums­bygg. For mens sto­re de­ler av byen brant ned i den sto­re by­bran­nen i 1886, gikk bank­byg­nin­gen så vidt klar av flam­me­ne – mye tak­ket va­ere en iher­dig inn­sats av noen av ban­kens an­satt, kan man lese i Mag­ne Kort­ners lo­kal­his­to­ris­ke bok «Den gam­le byen og ban­ken der – Nor­ges Bank – 1836 – 1986».

Teg­nin­ge­ne for­svun­net

Det har opp igjen­nom hers­ket litt tvil om hvem som er ar­ki­tek­ten bak bank­byg­get i ny­re­nes­san­se-stil. Teg­nin­ge­ne til byg­get har for­svun­net og ald­ri kom­met til ret­te igjen, men det er stads­kon­duk­tør Hot­her Bøtt­ger (1801–1857) som er hjer­nen bak, iføl­ge Kort­ners bok. Iføl­ge Kort­ner ble slotts­ar­ki­tekt Lin­stow leiet inn som en slags sen­sor for Bøtt­gers pla­ner, men det var sist­nevn­te som i ho­ved­sak teg­ner og gjen­nom­før­te byg­gin­gen. Det kan blant an­net ses på Bøtt­ger fikk til sam­men 600 spe­si­da­ler ut­be­talt for ar­bei­det med Nor­ges Bank, mens Lin­stow fikk 100.

Bøtt­ger teg­net også ut­kas­tet til Toll­bo­den i Ski­en.

Ida Bringe­dal har hatt Nor­ges

Bank-byg­get som sin ar­beids­plass si­den hun i 2012 be­gyn­te i job­ben som dag­lig le­der for Tele­mark kunst­sen­ter.

– Jeg fikk en brå start. Den førs­te ut­stil­lin­gen var da Klas Eriks­son mal­te en død smi­ley på fa­sa­den og det opp­sto en mas­se bru­dul­jer. Midt oppe i det­te kom en av de sis­te le­der­ne ved ban­ken inn­om og over­rak­te et bilde av det al­ler sis­te bank­mø­tet her. Det gjor­de inn­trykk, for­tel­ler Bringe­dal, og om­ta­ler ges­ten som et positivt inn­slag i en stres­sen­de tid som ny­an­satt.

Auto­ri­ta­er fram­to­ning

Byg­get et fre­det bå­de ut­ven­dig og inn­ven­dig, og selv om bank­byg­get nå rom­mer et kunst­sen­ter er det noen tegn som av­slø­rer for­ti­den. Bank­hvel­vet, for ek­sem­pel, fun­ge­rer nå som ut­stil­lings­rom for vi­deo­in­stal­la­sjo­ner.

– I Nor­ges­sam­men­heng får vi høre at vi har lan­dets fi­nes­te kunst­sen­ter. Det er et utro­lig flott bygg og plas­se­rin­gen er uvur­der­lig. Sam­ti­dig, ar­ki­tek­tu­ren er vel­dig auto­ri­ta­er og sta­se­lig, mens det vi prø­ver å for­mid­le er kunst som noe hver­dags­lig, sier Bringe­dal.

Av rent prak­tis­ke år­sa­ker kun­ne hun øns­ke seg at «Nor­ges Bank» på fa­sa­den, kun­ne byt­tes ut med de­res eget navn.

– Det hen­der vi får tu­ris­ter inn­om som øns­ker å veks­le pen­ger. Det fø­rer til litt for­vir­ring.

Sja­ma­nen og sje­le­ne

I 2009 had­de Var­den en tem­me­lig opp­sikts­vek­ken­de ar­tik­kel om en sja­man som an­gi­ve­lig skal ha blitt hy­ret inn for å dri­ve ut to hjem­løse sje­ler under re­no­va­sjo­nen av byg­get. En på lof­tet og en i kjel­le­ren.

– Jeg er ikke noe over­tro­isk av meg, og syns det var gans­ke spe­si­elt å få høre alle dis­se his­to­rie­ne da jeg be­gyn­te her. Det er li­ke­vel sånn at fle­re kunst­ne­re me­ner å føle et ube­hag her. En bare over­lot alle ar­bei­de­ne sine til meg og dro sin vei, sier Bringe­dal. Hun har selv sprun­get opp i and­re eta­sje for­di hun hør­te en gam­mel te­le­fon rin­ge.

PENGEBINGEN: Stads­kon­duk­tør, ar­ki­tekt og stor­tings­man­nen Hot­her Bøtt­ger fra Ski­en teg­net og le­det byg­gin­gen avNor­ges bank-byg­get i Ski­en på 1840-tal­let. Slotts­ar­ki­tekt Lin­stow skal ha blitt hy­ret inn for å se over pla­ne­ne, og skal kun ha fore­slått mi­ni­ma­le end­rin­ger. Bøtt­ger og kona bod­de, iføl­ge Mag­ne Kort­ners bok, på Lie og sør­get for by­ens førs­te kunst- og hånd­verks­ut­stil­lin­ger. Bøtt­ger drev også tegne­sko­len «Ski­en tek­nis­ke af­ten­sko­le» her.

FOTO: NOR­GES BANK

BAN­KEN: Fle­re som be­sø­ker Tele­mark kunst­sen­ter har ikke va­ert der si­den de had­de aerend i ban­ken på 80-tal­let. De luk­ker øyne­ne og fore­stil­ler seg hvor­dan det så ut da, for­tel­ler Bringe­dal.

NYTT BRUKSOMRÅDE: Bank­hvel­vet blir i dag brukt som ut­stil­lings­rom, spe­si­elt til vi­deo­in­stal­la­sjo­ner. Den tun­ge dø­ra er jus­tert slik at den ikke len­ger kan gå i lås.

FOTO: NOR­GES BANK

1911: Til høy­re er Hil­da Johansen, gift med Hjal­mar Johansen, som ble an­satt i 1908. Nor­ges banks førs­te kvin­ne­li­ge an­sat­te het Ama­lie Erich­sen og ble an­satt i Ski­en i 1885.

NAVNEFORVIRRING: Det fre­de­de byg­get ska­per litt for­vir­ring for tu­ris­ter som vil veks­le pen­ger.

FOTO: VEN­DY BERG HEG­LE

FOTO: NOR­GES BANK

1960: Slik så Nor­ges bank-byg­get ut i 1960, og slik har det sett ut si­den det sto fer­dig i 1849.

DIREKTØRKONTORET: Det­te rom­met har hatt mang en bank­di­rek­tør opp igjen­nom. Nå er det egent­lig Idas kon­tor, men hun vil hel­ler sit­te nede. Pla­ne­ne er der­for at rom­met skal om­gjø­res til et work­sho­prom hvor barn og voks­ne kan kom­me inn og ut­fol­de seg kunst­ne­risk.

VAKTMESTERBOLIG: I det­te byg­get bod­de Nor­ges Banks vakt­mes­ter. Nå hu­ser det kunst­ne­re som skal stil­le ut på Tele­mark kunst­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.