Hun jak­ter på kja­er­lig­he­ten

An­ne Ma­rie Sme­land (65) had­de ald­ri trodd hun skul­le jak­te på kja­er­lig­he­ten på TV.

Varden - - KULTUR - ▶ Mar­tin Øyvang mar­tin.oyvang@var­den.no

An­ne Ma­rie Sme­land fra Sel­jord had­de ald­ri trodd at hun skul­le jak­te på kja­er­lig­he­ten med hundre­tu­se­ner av nors­ke TV-se­ere som til­skue­re. Men i dis­se da­ger er det ak­ku­rat det hun gjør. Man­dag 4. sep­tem­ber gikk start­skud­det for den 14. se­son­gen av TV2s sva­ert po­pu­la­ere rea­li­ty-se­ri­en, «Jak­ten på kja­er­lig­he­ten». Et pro­gram hvor sing­le bøn­der lan­det rundt da­ter ti fri­ere hver, med håp om å fin­ne den sto­re kja­er­lig­he­ten.

– Ald­ri sett pro­gram­met

Blant årets fri­ere fin­ner vi An­ne Ma­rie Sme­land (65) fra Sel­jord, som valg­te å sen­de brev til bon­den Rolf Gjøl­stad (63) fra Vest­by i Akers­hus. Hun job­ber til dag­lig som le­der i fri­vil­lig­sen­tra­len i Sel­jord, og skri­ver i til­legg egen blogg og er po­li­tisk ak­tiv. Og nå også «TV-stjer­ne».

At Sme­land i det hele tatt meld­te seg på pro­gram­met, var til­fel­dig. Hun er nem­lig ikke ak­ku­rat en iv­rig «Jak­ten»-se­er.

– Jeg had­de fak­tisk ald­ri sett et enes­te mi­nutt av pro­gram­met før, sier Sme­land, som var i ferd med å av­slut­te ar­beids­da­gen da hun så en an­non­se for TV-suk­ses­sen.

– Jeg be­stem­te meg for å klik­ke, og da duk­ket bil­det av Rolf opp. «Det så ut som en kjekk og snill kar», tenk­te jeg og be­stem­te meg for å skri­ve brev og sen­de vi­deo til han, for­tel­ler hun. 10 da­ger se­ne­re ring­te te­le­fo­nen.

– Rolf had­de valgt ut meg som en av de ti frier­ne. Umid­del­bart fikk jeg kal­de føt­ter og sa at jeg ikke kun­ne tak­ke ja med en gang, men at jeg måt­te kon­fe­re­re med mine barn og barne­barn først. Det hør­tes plut­se­lig fryk­te­lig skum­melt ut å skul­le da­te på TV-skjer­men også.

Fikk støt­te av fa­mi­li­en

Da hun slapp ny­he­ten til sine na­er­mes­te, fikk hun over­vel­den­de re­spons.

– Alle sa «mam­ma, det­te må du va­ere med på». De syn­tes det var vel­dig mor­somt at jeg fak­tisk had­de meldt meg på. Så da end­te det med at jeg ring­te dem opp og sa at jeg ble med, sier Sme­land. Da den førs­te epi­so­den ble vist på TV had­de hun in­vi­tert noen venn­in­ner hjem på te og kjeks. In­gen av dem viss­te at hun om kort tid skul­le duk­ke opp på skjer­men.

– God stem­ning i stua

– Som nevnt har jeg jo ald­ri sett på sli­ke pro­gram tid­li­ge­re, så jeg tror de lur­te litt på hvor­for vi skul­le sam­les for å se på «Jak­ten på kja­er­lig­he­ten». Da de na­er­met seg at frier­ne skul­le pre­sen­te­res, ba jeg dem slut­te å snak­ke og se på TV. Plut­se­lig opp­da­get de mitt an­sikt, og da ble det god stem­ning i stua, hum­rer Sme­land.

Først­kom­men­de man­dag er det «speed-da­ting» som står på pro­gram­met for bøn­de­ne og frier­ne.

BEGGE FOTO: TV2

FANT TONEN: – En used­van­lig hyg­ge­lig, jord­na­er og ar­beid­som kar. En kjek­kas, sier An­ne Ma­rie Sme­land om bon­den Rolf Gjøl­stad. Man­dag ser du dem på speed-da­te i «Jak­ten på kja­er­lig­he­ten på TV2».

MAN­GE OM BEINET: An­ne Ma­rie Sme­land må kjem­pe mot ni and­re kvin­ner om å kap­re Rolf Gjøl­stads hjer­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.