Odd blir ikke med på bud­krig med VIF

Tobias Lau­rit­sen er til­ba­ke på Odd­tre­ning, men ski­ens­klub­ben vil ikke gå inn i en bud­krig med Ron­ny Dei­las Vå­ler­en­ga.

Varden - - FORSIDE - SKI­EN Nils-To­re Ol­sen nils-to­re.ol­sen@var­den.no

For litt si­den vars­let Odd at de drop­per Pors-spil­le­ren. Etter å ha trent re­gel­mes­sig med elite­klub­ben valg­te Pors å si nei til fle­re tre­nin­ger.

– Vår plan var å ha han på tre­ning en pe­rio­de og la han vise seg fram i en plan­lagt tre­nings­kamp mot Sande­fjord. Der skal de som har minst spille­tid og and­re prøve­spil­le­re va­ere med. Det­te har Pors sagt nei til. Det sy­nes jeg er veldig synd, for da er han uak­tu­ell for Odd, ut­tal­te Odd-trener Dag-Eilev Fa­ger­mo til Var­den for drøye 14 da­ger si­den.

God dia­log

De­ret­ter hav­net Pors-spis­sen på Vå­ler­en­ga-tre­nin­ger, på tross av at pors­grunns­klub­ben had­de sagt at de ikke vil­le sen­de han på fle­re prøve­tre­nin­ger. Der sco­ret han for øv­rig to gan­ger og la opp til ett i en in­tern­kamp.

Nå er stor­sco­re­ren li­ke­vel til­ba­ke på Odd-tre­nin­ger.

– Det som har skjedd er at Erik Skred­tveit i Pors ringte To­re An­der­sen og spur­te om Tobias kun­ne tre­ne med oss. To­re ringte så til meg og spur­te om det var greit. Det sa jeg ja til, sier trener Dag-Eilev Fa­ger­mo. – Er han ak­tu­ell igjen? – Jeg skul­le gjer­ne sett han i den tre­nings­kam­pen, men han har li­ke­vel mu­lig­he­ten nå.

– Hva sy­nes du om den­ne sa­ken?

– Odd for­hol­der seg til dia­lo­gen med Erik Skred­tveit, og det er en god dia­log. Det er bra av Pors, det.

– Vil dere ta en av­gjø­rel­se etter ons­da­gens tre­ning på hvor­vidt dere skal leg­ge inn ett bud, eller ikke?

– Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke sva­re på ennå.

– Er Odd kla­re for å gå inn i en «bud­krig» med Vå­ler­en­ga?

– Nei, og det tror hel­ler ikke at det blir.

Vil gjer­ne tre­ne

Spil­le­ren er glad for å få mu­lig­he­ten til å vise seg for sin gam­le klubb.

– Det er moro å va­ere til­ba­ke og tre­ne her. – Hva tror du skje nå? – Vans­ke­lig å si. Nå har jeg tre­ning i dag og i mor­gen (ons­dag), så får vi se etter det. Jeg har lyst til å tre­ne, jeg, så det er po­si­tivt for meg.

Spis­sen vil ikke set­te opp en ran­ge­rings­lis­te for hvil­ken klubb han øns­ker seg til, men han sier frem­de­les at han har lyst å kom­me til­ba­ke til Fal­kum.

– Jeg har lyst til Odd, ja. Jeg har lyst til å spil­le for Odd. Det er en fin klubb.

– Når vil du ha et kon­kret svar på hva fram­ti­den brin­ger?

– Så fort som mu­lig, egent­lig. Men jeg skjøn­ner at det frem­de­les er se­song og at det der­for ikke er noe å stres­se med.

– Skal du til and­re klub­ber etter Odd? – Det vet jeg ikke. – Har du lyst til det selv? – Vi får se hva som skjer, av­slut­ter Lau­rit­sen.

FOTO: PÅL LUNDSHOLT

TRENER IGJEN: Tobias Lau­rit­sen er til­ba­ke på Fal­kum for å over­be­vi­se Dag-Eilev Fa­ger­mo om at ski­ens­klub­ben bør hen­te han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.