Rom­folk: – Vi er lei av å bli ja­get

De blir ja­get fra sted til sted. Nå ber rom­fol­ket om en fast opp­holds­plass, etter at den for­ri­ge ble ved­tatt fjer­net av po­li­ti­ker­ne.

Varden - - FORSIDE - PORS­GRUNN ▶ Per Arne Rennestraum per.arne.rennestraum@var­den.no

Tre år er gått si­den rom­lei­ren på Lan­ner­heia ble ryd­det og jev­net med jor­da.

Hvor­dan har li­vet va­ert si­den for rom­fol­ket?

Den lil­le fa­mi­li­en gru­er seg til vin­te­ren set­ter inn for al­vor. Co­ri­na, man­nen Bog­dan og fa­ren Ghe­orghe bor i en vare­bil. De står ald­ri mer enn en natt på sam­me plass, i frykt for å bli ja­get. Her so­ver de. Det er trangt. Det er kaldt. Det er kum­mer­lig.

Ma­ten til­be­re­der de uten­dørs.

Fast plass

– Det enes­te vi øns­ker er et sted å kun­ne stå fast, med til­gang til elek­tri­si­tet. Nå må vi flyt­te fra par­ke­rings­plass til par­ke­rings­plass for­di po­li­ti­et sier vi ikke kan va­ere for len­ge på et sted. sier Co­ri­na.

Hun er nett­opp blitt tre­barns­mor.

Bar­na i Ro­ma­nia

Den sis­te til­veks­ten til barne­flok­ken er hjem­me hos hen­nes mor, i Ro­ma­nia – sam­men med pa­rets to and­re gutt­un­ger. Co­ri­na liv­na­erer seg av det som hav­ner i kop­pen og det hun får solgt av egen­pro­du­ser­te strikke­va­rer.

Det er ikke så mye. Ak­ku­rat nå går butikken dår­lig.

Både hen­nes far og hen­nes mann sel­ger bla­der i Ski­en, ved Kiwi på Fal­kum og uten­for Lie­tor­vet.

Selv har hun fast plass uten­for Vin­mono­po­let i Pors­grunn

De hå­per det er noen snil­le men­nes­ker som kan gi dem en cam­ping­vogn og at de kan få en fast opp­stil­lings­plass.

Men de vil­le egent­lig va­ert veldig for­nøyd hvis bare kom­mu­nen kun­ne etab­le­re en ny, fast plass der de kan set­te fra seg bi­len og rig­ge seg til.

Var helt per­fekt

– Jeg skjøn­ner ikke hvor­for den gam­le ble fjer­net. Den var helt per­fekt for oss. Der kun­ne vi va­ere i fred. Sånn som det er nå, er det veldig vans­ke­lig for oss. Vi sli­ter. Spe­si­elt nå om vin­te­ren, sier Co­ri­na.

De rei­ser hjem til jul. Van­lig­vis av­slut­tes en se­song med to tu­sen kro­ner hver i lom­ma. Det er det som er igjen etter at ut­gif­ter til driv­stoff og mat er truk­ket fra.

– Det er ikke mye å leve av, sier de.

– Og å få jobb hjem­me i Ro­ma­nia er helt umu­lig.

FRYSER: Det blir kaldt å bo i bi­len. Bog­dan, Co­ri­na og Ghe­or­ge hå­per å få en opp­stil­lings­plass med til­gang til elek­tri­si­tet. Det bes­te vil­le va­ert om noen had­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.