Slik red­det de seg ut av bi­len i elva

Plut­se­lig slut­tet ABS-brem­se­ne på bi­len å vir­ke – og det på det verst ten­ke­li­ge ste­det.

Varden - - FORSIDE - PORS­GRUNN

– ABS-brem­se­ne svik­tet. Bi­len fort­sat­te rett fram. Jeg kjør­te ikke fort i det hele tatt.

▶33-årin­gen fra Ski­en for­tel­ler hva som skjed­de og hvor­dan han og kona (30) kom seg ut av bi­len som hav­net i Pors­grunns­elva i går.

Mer­ce­de­sen fort­sat­te rett fram og ut i den is­kal­de Pors­grunns­elva. Hel­dig­vis grei­de den 33 år gam­le sjå­fø­ren og hans kone (30) å kom­me seg ut før Mer­ce­de­sen ble fylt med vann og gikk til bunns.

Beg­ge grei­de å svøm­me inn til land, der det sto men­nes­ker og hjalp dem opp av van­net.

Gikk ro­lig for seg

– Egent­lig gikk det ro­lig for seg. Vi er helt fine nå. Men det kun­ne jo gått mye verre, sier ski­ens­man­nen til Var­den.

Det var ved 09.00-ti­den i går mor­ges at han kjør­te sin bed­re halv­del til fy­sio­te­ra­peu­ten. På vei ned en bak­ke ved huset hjem­me i Ski­en prøve­brem­set han de nye dek­ke­ne på det som var vin­te­rens førs­te skik­ke­li­ge snø­fall.

– Da fun­ger­te både dekk og brem­ser greit. Da vi kom fram til Pors­grunn, sving­te vi av St­or­gata og ned mot elva, i Stangs gate. Jeg holdt lav fart ned bak­ken. Da jeg skul­le brem­se ned før jeg skul­le svin­ge til høy­re mot par­ke­rings­plas­sen, fun­ger­te ikke ABS-brem­se­ne. Det lås­te seg helt. Bi­len fort­sat­te rett fram og ut i elva, sier han.

Hans kone grei­de å åpne dø­ra og hop­pe ut like før bi­len traff van­net. Han selv rakk å åpne et vin­du på pas­sa­sjer­si­den, som han kun­ne kry­pe ut av etter at bi­len had­de lan­det.

– Jeg tror ikke det tok mer enn et mi­nutt fra vi lan­det i elva til jeg var in­ne ved land, der vi fikk hjelp av noen men­nes­ker til å kom­me opp.

– Egent­lig gikk det hele ro­lig og greit for seg. Nå fø­ler vi oss helt fine. Jeg dri­ver jo litt med dyk­king. Kan­skje det var der­for det gikk så greit, sier han.

God­tar ikke be­slag

Po­li­ti­et har be­slag­lagt fø­rer­kor­tet, men 33-årin­gen sier han har nek­tet å god­ta be­sla­get.

Han me­ner han ikke gjor­de noe galt og un­der­stre­ker at han ikke har opp­levd noen tek­nis­ke pro­ble­mer med bi­len som han kjøp­te i som­mer.

Det var ansatte ved regn­skaps­by­rå­et R8 Con­sul­ting i Stangs gate 1 som vars­let po­li­ti­et og som bi­sto i å få de to opp av van­net.

– Jeg rop­te ut at «nå går det en bil i elva», og ringte po­li­ti­et med en gang, sier Ma­le­ne Laur­sen.

Like før klok­ka 12.00 i går for­mid­dag ble bi­len heist opp av elva.

Den had­de sto­re ska­der og er tro­lig to­tal­vrak.

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

HENTET OPP: Rundt klok­ka 11.30 ble ulyk­kes­bi­len løf­tet på land.

RINGTE PO­LI­TI­ET: Ma­le­ne Laur­sen rea­ger­te kjapt.

RYKKET UT: Kris­ti­an Jør­gen­sen, And­re Øs­tenå og Tor­finn Bu­er fikk hjul­pet de to i land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.