Godt sagt, Wold!

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Det har ikke mang­let på me­nin­ger og ka­rak­te­ris­tik­ker om skjen­ke­kon­trol­lø­rer og prikk­re­gi­me i Pors­grunn. Det har hand­let om prik­ker for al­ko­hol­fri vin som har gått ut på dato, frykt blant ansatte i bran­sjen, mang­len­de in­ves­te­rings­lyst, om kom­mu­ne og kon­trol­lø­rer som har «mis­tet helt kon­trol­len», en na­e­ring som «ikke blir tatt se­riøst» og at «det er som å dri­ve i en kom­mu­nist­stat». De sis­te ka­rak­te­ris­tik­ke­ne til­hø­rer fritta­len­de Ro­bert Lind på Café Ose­bro, som også har bedt om et møte med kom­mu­nen.

Det er alltid en god idé å snak­ke sam­men, men kan­skje nett­opp for­di det har va­ert høy tem­pe­ra­tur var det for­nuf­tig at re­pre­sen­tan­ter fra na­e­rin­gen, skjen­ke­kon­troll­sel­ska­pet Secu­ran­ce og kom­mune­top­pe­ne møt­tes man­dag. Også der ble det en viss tem­pe­ra­tur, men også høyst for­nuf­ti­ge be­trakt­nin­ger:

Råd­mann Per Wold gikk langt i å love litt mer sunt bonde­vett sam­ti­dig som han tok på seg alt an­sva­ret for det som had­de skjedd. – Re­gel­ver­ket med prik­ker kan vir­ke litt ri­gid, sa han. Den gam­le ju­ris­ten la til: – Det er en lov som står over til og med grunn­lo­ven, og det er at det er lov å bru­ke sunn for­nuft.

Vi har tid­li­ge­re på­pekt at na­e­rin­gen selv­sagt må for­hol­de seg til de lo­ver og reg­ler som fin­nes, men har også opp­ford­ret til å lyt­te til er­far­ne folk i bran­sjen. Vi tol­ker også kom­mu­nen, med råd­mann Wold i spis­sen, som lyd­høre. Vi er dess­uten helt eni­ge i at det er lov og vet­tugt å bru­ke både sunt bonde­vett og for­nuft. Det vil også gi le­gi­ti­mi­tet til et al­le­re­de strengt lov­verk. Her har al­le noe å tje­ne på å ut­vi­se for­stå­el­se. Hon­nør til råd­man­nen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.