Slik tak­let vi snø­kao­set

Varden - - DAGENS DIKT -

Man­dag: Va­er­vars­lin­ga ym­tet fram­på om snø på tirs­dag, men egent­lig tok vi det med en kly­pe salt og mu­li­gens også litt strø­sand. Tross alt er vi blitt bort­skjemt med at no­vem­ber sli­ter med å fri­gi seg fra sein­som­mer­ens he­te favn­tak, hvis vi skal se litt over­dre­vent og li­den­ska­pe­lig på det. Og det skal vi jo. Men jam­men var det en hvit tirs­dag man våk­net opp til her nede ved kys­ten, så da had­de de noe å pra­te om på Tele­mark­sen­din­ga og å skri­ve om i nett­avi­se­ne. En grei opp­lys­ning for de av oss som ikke grei­er å se ut av vin­du­et og kon­sta­te­re det åpen­ba­re, men du ver­den så over­ras­ken­de, fe­no­me­net. Un­der­teg­ne­de ten­ker som re­gel først på and­re. Der­for var bi­len al­le­re­de skodd med vin­ter­dekk, mens en selv had­de ven­tet med å fin­ne fram støv­let­te­ne. «Bi­len først», som de sier i vis­se re­gje­rings­par­ti­er, i hvert fall før de etab­ler­te en god del vel­lyk­ke­de bom­sta­sjo­ner. Men hvor var vin­ter­sko­ene den­ne mor­ge­nen? Tja, si det. Der­med ble det en fe­brilsk jakt i den ene bo­den, for så å fin­ne ut at de lå i en helt an­nen. Det­te kun­ne jo va­ert ord­net da­gen før, men man har jo blitt lurt av va­er­mel­din­ga tid­li­ge­re og had­de in­gen pla­ner om å la det skje igjen. Dess­uten job­ber de fles­te best un­der press, og al­le mage­sår er til for å fik­ses. Det er i en så­dan stund jeg for­står at folk i Fyres­dal og Ho­vin ris­ter litt opp­gitt på ho­det over kyst­na­ere samfunn som full­sten­dig rak­ner og fram­står som pa­nis­ke bare det kom­mer fem centi­me­ter med snø, og knapt nok det. Men de kun­ne jo prøvd selv. Når vi er vant til Ei­dan­ger­fjord-kli­ma, blir det­te hvi­te stof­fet oven­fra en uti­dig inn­blan­ding i pa­ra­soll­drink­til­va­er­el­sen. Snø er noe som hø­rer hjem­me på hyt­ta.

Per Arne Rennestraum jour­na­list

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.