Må åpne enda fle­re dø­rer

Varden - - NYHETER - SKI­EN ▶ Fredrik Nor­dahl fredrik.nor­dahl@var­den.no

En lis­te med til­tak skal sør­ge for å åpne fle­re dø­rer for å gjø­re job­ben med å hind­re ung­dom på vei inn i rus­mil­jø let­te­re.

Sis­te ukes do­ku­men­te­ring av rus­mil­jø­et i Ski­en, som Var­den har skre­vet om i fle­re re­por­ta­sjer, gjor­de at ord­fø­rer Hed­da Foss Fi­ve had­de én kon­kret sak på agen­da­en un­der tirs­da­gens møte i po­liti­rå­det.

Sam­ar­beid

– Vi har hatt en god drøf­ting rundt hva vi kan gjø­re for å in­ten­si­ve­re inn­sat­sen mot barn og ung­dom som kom­mer i kon­takt med rus alt­for tid­lig, sier Foss Fi­ve.

– Hva gjø­res nå? Snur dere bun­ken eller tar dere nye grep?

– Nå gjel­der det å få enda mer ut av til­ta­ke­ne vi er i gang med og job­be enda mer på tvers med al­le sam­ar­beids­part­ne­re, sva­rer hun og sik­ter blant an­net til syke­hus, spe­si­elt in­nen psy­kia­tri, Nav, vi­dere­gå­en­de sko­ler, kom­mu­nens fag­folk og ikke minst po­li­ti­et.

Le­der ved fore­byg­gen­de av­snitt hos po­li­ti­et i Tele­mark, Morten Bernt­sen, er klar på hva må­let de­res er, som de også de­ler med fle­re in­stan­ser.

– Vi skal re­du­se­re kri­mi­na­li­te­ten og hind­re at unge men­nes­ker til å dri­ve rus­mis­bruk, og der­med også en kri­mi­nell kar­rie­re. Det er ho­ved­må­let vårt, sier Bernt­sen.

Snak­ke sam­men

– Po­ten­si­al ligger i å job­be mer på kryss og tvers. Jeg hø­rer hver fag­in­stans gjør mye bra ar­beid. Og om vi i stør­re grad kan dele in­for­ma­sjon, kom­me tid­li­ge inn i sa­ker for å iden­ti­fi­se­re hvem de unge er, så tror jeg det vil løf­te po­ten­si­al vi har. Det er litt brems mel­lom in­stan­se­ne, for vi har reg­ler å ta hen­syn til som hem­mer dia­lo­ge­ne.

SLT-ko­or­di­na­tor Frøy­dis Strau­me er in­di­rek­te ty­de­lig på at snak­ke sam­men vir­ker.

– Har man snak­ket for lite sam­men?

– De gan­ge­ne vi snak­ker om, så fun­ge­rer vi veldig godt som sys­tem, sier hun.

I nes­te po­liti­råd skal en til­taks­plan pre­sen­te­res.

I til­legg til of­fent­li­ge grep hen­vi­ser også Strau­me til at for­eld­re og fore­sat­te der hjem­me har et an­svar.

– Tid­li­ge­re var det slik at ung­dom drev med rus i sko­gen. Nå kan de få do­pet hjem i pos­ten. For­eld­re må va­ere våk­ne på hva bar­na de­res hol­der på med. Det gjel­der å va­ere litt kjip og kjør­bar, sier hun.

SNAK­KE SAM­MEN: SLT-ko­or­di­na­tor Frøy­dis Strau­me, Morten Bernt­sen i po­li­ti­et og Hed­da Fi­ve øns­ker tet­te­re rus­sam­ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.