– Ned­gan­gen ram­mer bo­lig­byg­gin­gen

Varden - - NYHETER - OSLO

Hittil i år er det solgt 21 pro­sent faer­re nye bo­li­ger i Nor­ge enn i sam­me pe­rio­de i fjor. Iføl­ge Bo­lig­pro­du­sen­te­nes Fore­ning ram­mes nå bo­lig­byg­gin­gen.

Ned­gan­gen er størst i Oslo. Her ras­te sal­get med 77 pro­sent i tred­je kvar­tal sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal i fjor, skri­ver Da­gens Na­e­rings­liv.

– Etter sju må­ne­der med ned­gang i sal­get slår det­te nå ut i igang­set­tin­gen av nye bo­li­ger, sa ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Ja­e­ger i Bo­lig­pro­du­sen­te­nes Fore­ning på en presse­kon­fe­ran­se tirs­dag. Han leg­ger til at for­enin­gen er be­kym­ret over ned­gan­gen.

Hittil i år ligger igang­set­tin­gen av nye bo­li­ger 3 pro­sent un­der fjor­året.

– Bo­lig­byg­gin­gen er en stor bran­sje som er vik­tig for norsk øko­no­mi, sier Ja­e­ger og på­pe­ker at den om­strid­te mid­ler­ti­di­ge bo­lig­låns­for­skrif­ten ikke bør vi­dere­fø­res fra sommeren, sier Ja­e­ger.

Han er ikke ale­ne om å mene det­te. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Idar Kreut­zer i Fi­nans Nor­ge sier til NTB i for­bin­del­se med For­vent­nings­baro­me­te­ret for fjer­de kvar­tal at fi­nans­mi­nis­te­ren nå bør let­te på bo­lig­låns­til­ta­ke­ne:

– Innstram­min­ge­ne i låne­for­skrif­ten var på sin plass da de ble inn­ført 1. ja­nu­ar i år. Ut fra det vi nå vet, vil vi an­be­fa­le fi­nans­mi­nis­te­ren å kom­me med let­tel­ser al­le­re­de tid­lig på ny­året, sier han.

(NTB)

FOTO: TER­JE PEDERSEN, NTB SCANPIX

BE­KYM­RET OVER NED­GANG: Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Ja­e­ger i Bo­lig­pro­du­sen­te­nes Fore­ning me­ner den mid­ler­ti­di­ge bo­lig­låns­for­skrif­ten ikke bør vi­dere­fø­res fra sommeren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.