Gra­tis­par­ke­ring og kol­lek­tiv­til­bud

Varden - - MENINGER - Jens Ja­kob­sen

FJERN for­de­len med gra­tis par­ke­ring, øns­ker Øyvind Enges­land, for­di han sit­ter på bus­sen og blir for­ban­na når den står i kø på grunn av fos­sil­bi­ler som hind­rer han i å kom­me frem på en miljø­venn­lig måte.

Veldig lite gjen­nom­tenkt etter mitt syn. For det førs­te har du tenkt på at den­ne miljø­venn­li­ge bus­sen blir «i al­le fall fore­lø­pig» ført av en sjå­før som selv ikke har an­led­ning til å rei­se kol­lek­tivt til og fra jobb.

Han kjø­rer førs­te buss om mor­ge­nen eller sis­te buss om kvel­den. Si­den han ikke bor på ar­beids­plas­sen, men kan­skje i Ule­foss eller Lun­de. Det vil da va­ere litt for mye for­langt at han skal syk­le.

Selv om vi her i dis­trik­tet etter hvert har fått ett bra kol­lek­tiv­til­bud, så er det langt fra godt nok for al­le ut­kant­er som ikke har noe til­bud og som selv­sagt er av­hen­gig av bi­len.

Jeg kan love deg at ansatte i kol­lek­tiv­sel­ska­pe­ne ikke ser på par­ke­ring uten av­gift som en bo­nus.

For meg ser det ut som om du frem­de­les sit­ter i sand­kas­sa og le­ker med bi­ler, uten å bru­ke ho­det til an­net enn å kal­le med­tra­fi­kan­ter bil-kåte menn som le­ker. Veldig en­kelt for en ego­ist å ten­ke at hvor­for kan ikke and­re syk­le? Små­barn til barne­hage og så vi­de­re til jobb, kan da ikke va­ere noe pro­blem?

Du frem­står som ri­me­lig ar­ro­gant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.