Po­li­ti­ker­ne må prio­ri­te­re eldre­om­sorg

Takk til Tor­bjørn Stein­haug for tanke­vek­ken­de og grundig, un­der­bygd inn­legg i Var­den på «Me­nin­ger»6. no­vem­ber.

Varden - - MENINGER - V. Li­ve­rød

Han tar først og fremst for seg be­ho­vet for syke­hjems­plas­ser i Ski­en kom­mu­ne fram­over. Bra­vo! Nå kom­mer de sto­re et­ter­krigs­kul­le­ne snart rul­len­de som en stor eldre­bøl­ge med be­hov for syke­hjems­plas­ser, -og ikke minst be­hov for hjelp til å kun­ne bo hjem­me lengst mu­lig! Nå må det satses! Slutt med inn­spa­rin­ger på syke­hjem og i hjem­me­ne! Et ek­sem­pel blant

man­ge: Som for ek­sem­pel da de eld­re med hjemme­hjelp for et par år si­den fikk kut­tet til­bu­det med hjelp fra hver end­re uke til bare hver tred­je uke – til sam­me be­ta­ling! Ute­blir hjelp en dag, for ek­sem­pel på grunn av syk­dom, er det ikke pen­ger til å set­te inn vi­ka­rer. Da går det nye tre uker til det blir den gam­les tur igjen. Alt­så seks uker mel­lom vask og stell. Hvis da ikke en av de eld­re på lis­ta foran skul­le fal­le ut av eller fra,-på et eller an­net vis. Reg­le­ne for hva

slags hjelp hjemme­hjel­pe­re ikke «har lov» å gjø­re,- er man­ge. Og ikke har de tid hel­ler, før de må skyn­de seg vi­de­re til nes­te på tre­uker­s­lis­ta! Kom­mu­nen spa­rer. Jeg

vet det av er­fa­ring: Jeg har va­ert, og er, na­er­mes­te på­rø­ren­de til tre sva­ert gam­le, hjemme­bo­en­de. To av dis­se kom på syke­hjem etter hvert. Per­so­na­let gjor­de sitt yt­ters­te, men rakk ofte ikke over opp­ga­ve­ne. Uro og angst med lite til­syn og hjelp, blei medi­si­nert ned til pas­si­vi­tet, sløv­het og tåke­til­stand, med Sob­ril for ek­sem­pel. Det er alt­for

lite per­so­nell på av­de­lin­ge­ne! Nyt­ter ikke med lek­re, nye «eldre­pa­lass» når det ikke er råd til til­strek­ke­lig be­man­ning. Kom­mu­nen har over­skudds­mid­ler, se Stein­haugs inn­legg. Det er vil­jen til be­vilg­nin­ger, og ikke minst prio­ri­te­rin­ger til eldre­om­sor­gen det står på! Nå må po­li­ti­ker­ne

ta an­svar og vise prio­ri­tert eldre­om­sorg fram­for de fles­te sa­ker. Vi er man­ge pluss-mi­nus pen­sjo­nist­al­der som har stemme­rett, og som er lei av valg­fles­ket: Alt­for fei­te løf­ter som sma­ker trått bare kort tid etter val­get. Og det er det bare snaue to år til ...

FOTO: NTB SCANPIX

NÅ MÅ DET SATSES: Slutt med inn­spa­rin­ger på syke­hjem og i hjem­me­ne, skri­ver for­fat­te­ren av le­ser­inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.