Freds­pris-ele­ver opp­levd e Ma­ni­la

Sel­ma og Tora fra Bar­nas Freds­pris i Pors­grunn be­søk­te ny­lig før­sko­len i Ma­ni­la som er reist for mid­ler bar­na har sam­let inn. Her er de­res skild­ring.

Varden - - FOLK - PORS­GRUNN/MA­NI­LA ▶ Skre­vet av Sel­ma og Tora

«Da vi lan­det i Ma­ni­la, måt­te vi gjen­nom man­ge sik­ker­hets­kon­trol­ler. Tora ble stop­pet og ble fra­tatt pas­set sitt, for­di de men­te at hun var for ung til å rei­se uten for­eld­re­ne sine, for­di hun er un­der 15 år. Vi måt­te be­ta­le cir­ka 500 kro­ner for å få til­ba­ke pas­set og få hen­ne med inn i lan­det. Hel­dig­vis skjed­de det­te ikke med Sel­ma for­di hun har fylt 15 år.

Lo­go­en på plass

Da vi kom fram til huset, så vi at de had­de satt opp ett ly­sen­de skilt med Bar­nas Freds­pris sin logo ved si­den av før­sko­len som Bar­nas Freds­pris har byg­get. Det­te var en god vel­komst!

Førs­te da­gen var vi med før­skole­bar­na på fei­rin­gen av FN­da­gen. De fei­ret den­ne da­gen på etter­skudd for­di de vil­le ven­te til vi kom. Al­le bar­na had­de kledd seg ut i krea­ti­ve og farge­rike drak­ter som re­pre­sen­ter­te for­skjel­lig land. Vi gikk i ett lite tog i naer­om­rå­det. La­ere­ren vil­le at vi skul­le kåre en vin­ner av det bes­te ko­sty­met. Det­te syn­tes vi var litt vans­ke­lig å va­ere med på, men det måt­te til.

Matutdeling i slum­men

Nes­te dag var vi med på «fee­ding» i slum­men. På fe­elin­gen blir det delt ut mat til de bar­na som tren­ger det mest. De får ett veldig en­kelt na­e­rings­rikt mål­tid. Vi del­te ut kla­er til al­le bar­na, og de fikk to plagg hver. Det var fint å se hvor gla­de de ble for så lite.

Se­ne­re dro vi til et an­net slum­om­rå­de, der møt­te vi Mark. Hver lør­dag sam­ler han noen av bar­na i om­rå­det for å teg­ne og lage ting av søp­pel. Det­te er fint, for­di da får bar­na noe an­net å gjø­re. Vi del­te ut en li­ten juice­bo­ks og en bol­le til de som var der.

De fat­tigs­te vi har sett

Smokey Moun­tain er et fjell av bare søp­pel. Søp­pe­let har lig­get der så len­ge at det har blitt til en slags jord, og da har det be­gynt å vokse mas­se tra­er og plan­ter der.

Da vi var der, bod­de det cir­ka 20 fa­mi­li­er der. Det­te er de fat­tigs­te men­nes­ke­ne vi har sett. Man­ge av bar­na gikk nak­ne og had­de søle langt opp­over bei­na. For å få tak i vann, måt­te de gå langt. Vi del­te ut litt kla­er til mam­ma­ene og en pak­ke ris til hver av fa­mi­lie­ne. Da vi ga mar­sh­mal­lows til bar­na, ble de gla­de og iv­ri­ge og vil­le selv­føl­ge­lig ha mer.

Vi fikk også be­sø­ke tre av før­sko­le­ne Ma­ma`s dri­ver. Det var fint å se at al­le sko­le­ne så bra ut og at bar­na tri­ves. Vi kjøp­te også bilde­bø­ker på en­gelsk, sak­ser, limstif­ter og en fot­ball til al­le sko­le­ne. De ble veldig takk­nem­li­ge for det de fikk. Det­te er det vi har hjul­pet med til de for­skjel­li­ge før­sko­le­ne i år:

Før­sko­len Das­mari­nas: Lagt nytt tak, malt inn­ven­dig, to nye dø­rer til toa­let­te­ne og nye bord og sto­ler. (Sum 18.500 kr)

Før­sko­len i Bora­cay: Nye bord og sto­ler. Det­te er un­der pro­duk­sjon, så det­te fikk vi ikke sett. (Sum 5. 500 kr)

Bar­nas Freds­pris-før­sko­len: Leke­sta­tiv, men det­te er un­der pro­duk­sjon. Skygge­hus er på plass (ni­pa­hyt­te).

Sty­ret be­vil­get også 2300 kr til en hyg­ge­lig opp­le­vel­se til barne­hjems­bar­na. Noe vi har sett er veldig vik­tig å gjø­re. Lør­dag tok vi med al­le bar­na til en bade­park. Det var gøy!

Det­te har va­ert en veldig spe­si­ell og spen­nen­de tur for oss beg­ge. Vi har la­ert veldig mye mer om hvor­dan and­re men­nes­ker har det og le­ver hver dag. Vi har sett og for­stått at det er vik­tig å ikke bare ten­ke på seg selv, men bry seg om hvor­dan and­re har det. Vi er stol­te av den job­ben al­le sko­le­ne har gjort, og vi ser at det har gjort en stor for­skjell i liv­e­ne til man­ge men­nes­ker.»

PÅ FILIP­PI­NE­NE: Sel­ma og Tora skri­ver at bar­na som had­de lite vis­te stor takk­nem­lig­het for det de fikk.

AL­LE FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.