Ikke bud­sjett for al­le bru­ska­de­ne

Av Tele­marks 1.200 bru­er har seks­ten kri­tis­ke mang­ler.

Varden - - NYHETER - SKI­EN To­re Øyvind Moen

I år har bygge­le­der Ter­je Ber­gan hos Statens veg­ve­sen in­spi­sert al­le de 463 tra­fik­ker­te bru­ene han har an­svar for i Sil­jan, No­me, Ski­en, Pors­grunn, Bam­ble og Kra­gerø.

– De to med størst ska­der ligger beg­ge i Kra­gerø og er de førs­te som skal re­pa­re­res, for­tel­ler bru­eks­per­ten. For brua Ty­vann sto­re er det ska­der på land­ka­re­ne og for Hull­dal­ski­len er ar­me­rin­gen på un­der­si­den av kant­dra­ge­ren blott­lagt.

– Det er frem­de­les inn­fes­ting på hver ende, men slikt svek­ker styr­ken og må re­pa­re­res, for­tel­ler han.

Ska­der på El­strøm­brua

Ber­gan stu­de­rer ska­der på El­strøm­brua. Den sto fer­dig i 1983 og er en så­kalt kasse­bru. Vi står in­ne i et gi­gan­tisk rom un­der vei­ba­nen.

– Se her, her opp­sto en vann­lek­ka­sje som for­år­sa­ket ska­der på un­der­si­den av brua, sier Ber­gan.

Der er det blitt sto­re av­skal­lin­ger og rust vi­ser ty­de­lig at ar­me­rin­gen har be­gynt å kor­ro­de­re.

– Det viktigste var å stop­pe vann­lek­ka­sjen. Styr­ken er ikke re­du­sert og re­pa­re­res ved hjelp av vann­meis­ling. De­ret­ter byt­ter vi ut mu­lig skadd ar­me­ring før det leg­ges på sprøyte­mør­tel, for­tel­ler Ber­gan. Bygge­le­de­ren be­nyt­ter vei­ve­se­nets data­base Bru­tus på sine in­spek­sjo­ner. VG har fått inn­syn i rap­por­te­rings­sys­te­met og la­get over­sikt over lan­dets kri­tisk skad­de bru­er. In­for­ma­sjo­nen er pre­sen­tert i et in­ter­ak­tivt kart. Iføl­ge det­te har Tele­mark at­ten bru­er i den kri­tis­ke ka­te­go­ri­en.

Noen av de rødmar­ker­te bru­ene kan av­dra­ma­ti­se­res.

– For dem som ser at Lan­gan­gen­brua har al­vor­lig man­gel kan jeg be­ro­li­ge. Det drei­de seg om at noen har brutt opp lå­sen til in­spek­sjons­luka til rom­met un­der brua. Der­med var det mu­lig å ta seg inn og ut­set­te seg for livs­fare med tan­ke på de dype bru­pi­la­re­ne. Det­te ble straks ut­bed­ret med ny lås, for­tel­ler han.

For gang­brua over Fal­kum­brua skyld­tes man­ge­len at det ikke var fore­tatt in­spek­sjon. Den er si­den in­spi­sert og er i or­den.

Kan ikke re­pa­re­re alt

– Vi har verken pen­ger eller re­sur­ser til å ta alt av ska­der, for­tel­ler, for­tel­ler Tryg­ve Sti­en, pro­sjekt­le­der for bruved­li­ke­hold i Vest­fold og Tele­mark.

– Selv om det er kri­tis­ke ska­der er det helt trygt å fer­des på al­le våre bru­er. Hvis brua ikke er sik­ker vil vi en­ten inn­snev­re kjøre­ba­nen eller sten­ge brua, for­sik­rer han. ▶ to­re.o.moen@var­den.no

SKA­DE: En vann­lek­ka­sje ga kooro­sjons­ska­der på El­strøms­brua. Bygge­le­der Ter­je Ber­gan har kon­trol­lert den og al­le and­re kra­vet blitt økt il 5 cm. Det vil re­du­se­re mu­lig­he­ten for at vann tren­ger inn og ska­der ar­me­ring. Ved hjelp av år­li­ge kon­trol­le­re

GRUNDIG: Også inn­si­den av bru­ene sjek­kes, her er Ter­je Ber­gan in­ne i El­strøm­brua.

HERVERK: På Lan­gan­gen­bra ble lå­sen til bruas inn­si­de brutt opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.