To pa­si­en­ter med hare­pest

Varden - - NYHETER - SKI­EN ▶ Tone Lense­bak­ken tone.lense­bak­ken@var­den.no

Syke­hu­set Tele­mark har på­vist smit­te av hare­pest hos to pa­si­en­ter den sis­te ti­den.

Over­lege Hil­de Skudal ad­va­rer folk mot å drik­ke vann i na­tu­ren, og sier det er vik­tig å unn­gå kon­takt med døde små­gna­ge­re, som mus og ha­rer. Det skri­ver Syke­hu­set Tele­mark i en presse­mel­ding.

– Beg­ge per­sone­ne som ble smit­tet av hare­pest er ty­pis­ke fri­lufts­men­nes­ker, og vi mis­ten­ker at de har blitt smit­tet av in­fi­sert vann eller via muse­lort, sier Skudal, som for­tel­ler at det ikke skal man­ge bak­te­ri­er til før man blir smit­tet.

Fe­ber, hode­pine og trett­het

Hare­pest star­ter van­lig­vis akutt med fe­ber, frys­nin­ger, hode­pine og trett­het. Det tar som re­gel mel­lom tre til fem da­ger fra man blir smit­tet til sym­pto­me­ne vi­ser seg, men det kan også ta leng­re tid før syk­dom­men slår ut.

– Som re­gel har vi ikke hare­pest i tan­ke­ne når vi får in­flu­ensasym­pto­mer, men si­den vi vet at det er ut­brudd i øv­re de­ler av fyl­ket, bør le­ger og and­re vur­de­re mu­lig­he­ten for slik smit­te, sier Skudal.

Sjekk van­net

Hun opp­ford­rer også hytte­ei­ere til å va­ere sik­re på at van­net i brøn­ner er rent før det drik­kes. Gam­mel muse­lort i bo­der bør fjernes med fuk­tig klut.

Fra før er det re­gist­rert ut­brudd av hare­pest i nord­re Bus­ke­rud, Ag­der og ind­re Sogn. I Nor­ge er det van­lig­vis ca. 20–50 til­fel­ler år­lig. Men det fore­kom­mer små, lo­ka­le epi­de­mi­er, hyp­pigst i Trøn­de­lags­fyl­ke­ne og Nord-Nor­ge. I 2011 var det 180 meld­te til­fel­ler i Nor­ge, iføl­ge Norsk Helsein­for­ma­tikk. Hare­pest smit­ter ikke mel­lom men­nes­ker.

FOTO: JAN BJØRN TARANRØD

SYKE­HU­SET TELE­MARK:

Tele­mark. Pa­si­en­te­ne med hare­pest er på Syke­hu­set

FOTO: SYKE­HU­SET TELE­MARK

HARE­PEST:

Syke­hu­set Tele­mark har på­vist smit­te av hare­pest hos to pa­si­en­ter, sier over­lege Hil­de Skudal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.